Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.PSO.SL.REKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ECTS: 2/semestr 2

Profil: ogólnoakademicki Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich, jak również wiedzy o problemach społeczeństw współczesnych, zwłaszcza polskiego, tak jak rysują się one z perspektywy socjologii.

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin)

1. Socjologia teoretyczna a kierunki empiryczne w socjologii – w tym socjologia wsi i miasta

2. Geneza, zakres tematyczny i specyfika socjologii.

3. Przyczyny powstania i rozwoju kultury. Potrzeby pierwotne i wtórne; skutki stałego wzrostu potrzeb wtórnych dla przeobrażeń kulturowych.

4. Potrzeby a wartości: pojęcie wartości i systemu wartości. Kultura a cywilizacja. Główne formacje kulturowe w skali globalnej.

5. Społeczne wzorce zachowań, ich geneza i funkcje.

6. Normy społeczne i ich rodzaje (prawne, zwyczajowe, moralne). Granice norm. Pojęcie anomii.

7-8. Osobowość społeczna człowieka, jej bio – i socjogeniczne składniki. Proces socjalizacji. Postawy i zespoły postaw.

9. Pojęcie stosunku społecznego. Rodzaje stosunków. Więź społeczna i jej rodzaje.

10-11. Grupa społeczna i jej atrybuty. Rodzaje grup. Wpływ grupy na osobowość społeczną człowieka. Funkcje grupy.

12. Rola społeczna w grupie. Cechy szczególne roli społecznej. Rola a osobowość. Pozycja w grupie .

13. System kontroli społecznej. Sankcje i ich rodzaje. Margines swobody zostawiony jednostce a poczucie zagrożenia.

14-15. Pojęcie integracji i dezintegracji grupy. Tendencje: konformistyczna i non-konformistyczna: ich skutki dla życia społecznego

Ćwiczenia (15 godzin):

1-2. Proces badawczy w socjologii, jego etapy, metody i techniki.

3-4. Problemy i hipotezy badawcze w badaniach naukowych.

5-6. Badania masowe przy użyciu kwestionariusza (ankieta, wywiad); sporządzanie narzędzi badawczych.

7. Zastosowanie komputerowej techniki obliczeniowej w badaniach masowych. Problem pomiaru w socjologii.

8-9. Badania panelowe, sondażowe, fokusowe, obserwacja uczestnicząca.

10-15. Konstrukacja kwestionariusza wywiadu nt aktualnych problemów społecznych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego (1 ECTS) 33 godzin

w tym:

wykłady (15 godzin)

ćwiczenia i seminaria (15 godzin)

konsultacje (2 godziny)

udział w badaniach (0 godzin)

obowiązkowe praktyki i staże (0 godzin)

udział w egzaminie i zaliczeniu (1 godzina)

praca własna 27 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Obowiązkowa:

1) Giddens A., 2005, Socjologia, PWN Warszawa.

2) Simmel G., 2005, Socjologia, PWN, Warszawa.

3) Sztompka P., 2002. Socjologia,Wydawnictwo Znak. Kraków.

Uzupełniająca:

4) Berger P.L., 2007. Zaproszenie do socjologii. PWN, Warszawa

5) Szacki J., 2003, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- dysponuje wiedzą na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich;

- posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych społecznych problemów współczesnych społeczeństw;

Umiejętności:

- potrafi scharakteryzować prawidłowości życia społecznego i reguły kształtowania stosunków międzyludzkich;

- posiada umiejętności potrzebne do realizacji badań z zakresu aktualnych problemów społecznych;

Kompetencje społeczne:

- zdobywa kompetencje w zakresie planowania badań ankietowych;

- organizuje pracę w małym zespole (4-5-osobowym) w celu skonstruowania kwestionariusza do badań;

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny składający się z otwartych pytań problemowych.

Ćwiczenia:

- ocena skonstruowanego przez studentów kwestionariusza wywiadu o tematyce z zakresu społeczno – ekonomicznych problemów wsi i

rolnictwa.

Ocena końcowa= 0,6 ocena z egzaminu+ 0,4 ocena z ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)