Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.PPE.SL.RZEKZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania dla ekonomistów
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu programowania. Zostaną omówione wybrane metody konstruowania algorytmów oraz elementy języka Java. Studenci zaznajomią się z etapami powstawiania programu, terminologią programistyczną, implementacją algorytmów w postaci kodu programu oraz obsługą interakcji z użytkownikiem.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Od maszyny Turinga do komputerów kwantowych – historia rozwoju informatyki (1 godz.)

2. Komputerowa wieża Babel – historia języków komputerowych. Charakterystyka języka Java (1 godz.)

3. Algorytmy od kuchni. Pojęcie algorytmu, podstawowe metody tworzenia algorytmów, schematy blokowe. Pieczemy ciasto - przykłady algorytmów rozwiązujących proste zadania (2 godz.)

4. Przecinek zmiennym jest – reprezentacja liczb w komputerze, arytmetyka zmiennopozycyjna, błędy zaokrągleń (1 godz.)

5. Język Java. Struktura programu. Typy danych. Operatory. Sterowanie wykonywaniem programu. Tablice (3 godz.)

6. Język Java cd. Obsługa wejścia i wyjścia. Przechwytywanie i obsługa wyjątków (1 godz.)

7. Wprowadzenie do programowania obiektowego (3 godz.)

8. Język Java cd. Klasy, metody, dziedziczenie (2 godz.)

9. Cykl produkcji oprogramowania. Rodzaje licencji (2 godz.)

10. Precz hakerze! – kwestie bezpieczeństwa w tworzeniu i użytkowaniu oprogramowania (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Zapoznanie z obsługą środowiska programistycznego (1 godz.)

2. Tu na razie jest ściernisko… Zakładamy własny bank. Pierwszy program w Javie. Składnia języka, komentarze i formatowanie kodu, kompilacja i uruchomienie programu (2 godz.)

3. Algorytm aplikacji bankowej. Zmienne, typy danych, operatory czyli jak nie stracić kontroli nad pieniędzmi w banku (2 godz.)

4. Instrukcje sterujące i pętle – nadzór nad kontem klienta banku i obsługa zdarzeń (2 godz.)

5. Tablice – zakładamy konta naszym klientom i gromadzimy niezbędne dane (2 godz.)

6. Obsługa wejścia i wyjścia – wprowadzanie, zapisywanie i usuwanie danych. Klienci mogą wpłacać i wypłacać pieniądze. (2 godz.)

7. Elementy programowania obiektowego – wszystko w naszym banku jest obiektem (2 godz.)

8. Projektujemy graficzny interfejs użytkownika (GUI) – biblioteka Swing (2 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 37 godz., ECTS 1,5

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

Praca własna 38 godz. 1,5 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Materiały dydaktyczne dostępne na stronie matrix.ur.krakow.pl/~twojtowicz

Sierra K., Bates B. 2012. Java. Rusz głową! Wyd. Helion

Lis M. 2014. Java. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion

Uzupełniająca:

Bhargava A. 2017. Algorytmy. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Helion

Wrycza S. 2010. Informatyka ekonomiczna. Praca zbiorowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna zasady tworzenia algorytmów i ich wykorzystania w programowaniu

- posiada wiedzę na temat sposobów reprezentacji danych w pamięci komputera oraz podstawowych elementów składni języka Java

- wymienia rodzaje licencji stosowane dla oprogramowania oraz zasady tworzenia bezpiecznego oprogramowania

Umiejętności:

- potrafi zapisać prosty algorytm w postaci schematu blokowego oraz objaśnić jego działanie

- samodzielnie pisze, kompiluje i uruchomia program w języku Java składający się z podstawowych konstrukcji języka

Kompetencje społeczne:

- uczestniczy w pracy kilkuosobowego zespołu w celu wykonania określonego zadania

- dostrzega konieczność pogłębiania zdobytej wiedzy i nabywania nowych umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny w formie testu oraz zadań problemowych

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie indywidualnych ocen zdobywanych za wykonanie poszczególnych zadań oraz przedłożonego przez kilkuosobowe zespoły projektu składającego się z algorytmu aplikacji oraz kodu źródłowego w języku Java. Ocena wynika ze stopnia w jakim projekt spełnia określone wymagania:

a) algorytm w poprawny sposób przedstawia działanie poszczególnych funkcji programu

b) kod programu jest poprawnie sformatowany i opatrzony komentarzami

c) kod programu da się skompilować, a zaplanowane w algorytmie funkcje działają

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena za przygotowany projekt

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)