Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niekonwencjonalne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.NZE.NM.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niekonwencjonalne źródła energii
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 2 sem. II stopień, niestacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii (energia wody, wiatru, Słońca, Ziemi, biomasy).

Ze względu na ograniczony czas, zajęcia mają przedstawić tylko główne wiadomości z tego zakresu oraz zachęcić do szerszego zapoznania się z omawianą problematyką we własnym zakresie.

Pełny opis:

Wykład:

1 - Przyczyny stosowania OZE oraz ich rodzaje

2 - Energia Słońca i Ziemi

3 - Energia wody i wiatru

4 - Biopaliwa ciekłe, gazowe i stałe

5 - Skutki stosowania różnego rodzaju nośników energii na środowisko, stanowiska pracy oraz ich efektywność ekonomiczna

Ćwiczenia:

1.5 - Obliczanie ciepła spalania oraz wartości opałowej surowców roślinnych (prace prowadzone w kilkuosobowych zespołach) - każdy zespół sporządza sprawozdanie podlegające ocenie

Ćwiczenia terenowe:

1.5 - Zapoznanie studentów z niektórymi działającymi urządzeniami oraz roślinami energetycznymi

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

1. Kieć J. 2007. Odnawialne źródła energii. Wyd. AR Kraków

2. Tytko R. 2010. Odnawialne źródła energii. OWG. Warszawa

Literatura uzupełniająca: bieżące numery czasopisma Czysta Energia

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie, a mające wpływ na możliwość pozyskania czystej energii oraz pozwalające na utworzenie nowych miejsc pracy w środowisku wiejskim

Umiejętności:

1. ocena rożnych technologii produkcji energii

2. obliczanie ciepła spalania i wartości opałowej różnych materiałów

Kompetencje społeczne:

1. rozwiązuje problemy samodzielnie lub w zespole

2. rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonanych przez studentów prac, natomiast wykładów na podstawie testu sprawdzającego

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

W ramach ćwiczeń terenowych zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystującymi OZE oraz roślinami energetycznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Synowiec
Prowadzący grup: Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.