Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kwarantanna roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.KRO.NM.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kwarantanna roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS:2/SEMESTR 2

Profil ogólnoakademicki/Forma i poziom: NM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawy z ochrony roślin

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z podstawowymi pojęciami i przepisami kwarantanny; biologią, sposobami wykrywania i identyfikacji najważniejszych szkodników i chorób kwarantannowych.

Ustawy i przepisy oraz organizacja kwarantanny roślin w Polsce. Kwarantanna jako metoda ochrony roślin. Zasady postępowania z agrofagiem kwarantannowymi. Przegląd i charakterystyka chorób i szkodników kwarantannowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Organizacja służb kwarantanny roślin w świecie, Unii Europejskiej i w Polsce.

3. Analiza zagrożenia agrofagiem kwarantannowym, listy kwarantannowe.

4-5. Dokumenty w obrocie międzynarodowym roślin, produktów, przedmiotów (paszporty, świadectwa fitosanitarne, strefy chronione).

Ćwiczenia:

1-2. Choroby kwarantannowe ziemniaka (charakterystyka ogólna, żywiciele, rozmieszczenie geograficzne, biologia, wykrywanie i identyfikacja, sposoby rozprzestrzeniania i przenikania, znaczenie gospodarcze, zabiegi kwarantannowe)

3. Choroby kwarantannowe zbóż (charakterystyka ogólna, żywiciele, rozmieszczenie geograficzne, biologia, wykrywanie i identyfikacja, sposoby rozprzestrzeniania i przenikania, znaczenie gospodarcze, zabiegi kwarantannowe)

4-5. Choroby kwarantannowe sadów (charakterystyka ogólna, żywiciele, rozmieszczenie geograficzne, biologia, wykrywanie i identyfikacja, sposoby rozprzestrzeniania i przenikania, znaczenie gospodarcze, zabiegi kwarantannowe)

6. Choroby kwarantannowe warzyw (charakterystyka ogólna, żywiciele, rozmieszczenie geograficzne, biologia, wykrywanie i identyfikacja, sposoby rozprzestrzeniania i przenikania, znaczenie gospodarcze, zabiegi kwarantannowe)

7. Choroby kwarantannowe roślin ozdobnych (charakterystyka ogólna, żywiciele, rozmieszczenie geograficzne, biologia, wykrywanie i identyfikacja, sposoby rozprzestrzeniania i przenikania, znaczenie gospodarcze, zabiegi kwarantannowe).

8-9. Szkodniki kwarantannowe z rzędu chrząszcze (pchełka ziemniaczana,zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, smoliki, popilia japońska) rozmieszczenie geograficzne, biologia, zagrożenie fitosanitarne, sposoby rozprzestrzeniania i przenikania, zabiegi kwarantannowe, zwalczanie

10-11. Szkodniki kwarantannowe z gromady nicienie (niszczyk zjadliwy, mątwik ziemniaczany, węgorek sosnowiec), zagadnienia j.w.

12- 13. Szkodniki kwarantannowe z rzędu motyle (zwójka goździkóweczka, owocówka śliwożerka i in.), zagadnienia j.w.

14 - 15. Szkodniki kwarantannowe z rzędów pluskwiaki i przylżeńce (tarcznik niszczyciel, mączlik ostroskrzydły, wciornastek zachodni, wciornastek palmowy), zagadnienia j.w.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 25 godz., ECTS 1

w tym: wykłady 5 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 25 godz. 1 ECTS

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Podstawowa:

1. Kryczyński S., Weber Z. 2010. Fitopatolpgia. PWRiL, Poznań.

Uzupełniająca:

1.Lipa J.J., Zych A. 1994: Agrofagi kwarantannowe Europy. Inspektorat 2.Kwarantanny Roślin, Warszawa.

3.Kochman J., Węgorek W. 1997: Ochrona roślin. Plantpress, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę z zakresu kwarantanny roślin i nadzoru fitosanitarnego oraz procedur międzynarodowych

Umiejętności:

-student posiada praktyczną umiejętność rozpoznawania podstawowych agrofagów kwarantannowych

- student zna problematykę związaną z krajowym nadzorem fitosanitarnym

- w/w umiejętności upoważniają studenta do sprawowania zawodu doradcy z zakresu kwarantanny, o ile student zaliczył wcześniej kurs z ochrony roślin.

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość zagrożenia ze strony agrofagów kwarantannowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przyjęto procentową skalę efektów kształcenia, definiowana w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca ćwiczenia:

-przygotowanie prezentacji własnej na temat agrofaga kwarantannowego

- sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena z oceny podsumowującej (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Gleń-Karolczyk, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)