Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie relacji organizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.KRO.NM.REKEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie relacji organizacyjnych
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. zarządzanie i marketing - fakultety, sem 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia ECTS 4/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: MS

status: przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem programu jest przekazywanie nowoczesnej wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji w organizacji. Rozwijanie fachowości i zaangażowania w dbanie o dobry stan pracowników i kondycję organizacji. Dostarczanie użytecznych narzędzi służących diagnozowaniu charakteru przekazu w organizacji i propozycji praktycznych rozwiązań podnoszących ich jakość.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wybrane metody zarządzania relacjami w strukturze organizacyjnej

Delegowanie zadań. Uprawnienia pracowników

Wybrane metody kształtowania jakości w procesach pracy

Metody zarządzania relacjami w grupie

Metody kształtowania jakości w procesie pracy - 2 godziny

tematyka ćwiczeń

Nowoczesny przywódca

Negocjacje

Zarządzanie stresem

Delegowanie zadań. Uprawnienia pracowników

Sprawdzenie wiadomości 1 godzina

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ćwiczeniach: 15 x 2 godz. = 30 godz.

- przygotowanie dodatkowych zagadnień teoretycznych do rozwiązywania problemów 10 x 5 godz. = 50 godz.

- udział w konsultacjach związanych z praktycznym stosowaniem wiedzy dotyczącej przedstawianych problemów 5 x 1 godz. = 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godz. - 4 pkt. ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

30 + 10 = 40 godz. – 1,6 pkt. ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym i samodzielna praca studenta:

50 + 10 = 60 godz. – 2,4 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa

Chodyński A. "Zarządzanie rozwojem firmy" Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec

Zimniewicz K. Współczesne koncepcje zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Jemielniak D. Praca oparta na wiedzy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Uzupełniająca

Tulibacki T, Organizacja Pracy WSiP. Warszawa

Świątek-Barylska Ilona Relacje, 2014 w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Ilona Świątek-Barylska, 2014, Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- posiada pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu instytucjonalnego i jego wpływu na podmioty gospodarcze i kapitał ludzki,

- posiada szeroką wiedzę o zjawiskach i procesach społecznych występujących w środowisku pracy ,

- zna zasady tworzenia, prowadzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w tym wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych,

- posiada rozszerzoną wiedzę o zasadach i koncepcjach zarządzania, strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw i funkcjach menedżerskich, a także o zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu procesami,

UMIEJĘTNOŚCI

- umie stosować wiedzę teoretyczną dotyczącą zachowania się ludzi w organizacji, tworzy strategię, umie zarządzać czynnikiem ludzkim, rzeczami, finansami i usługami,

- wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki makroekonomicznej do oceny skutków decyzji gospodarczych przez różne podmioty i instytucje,

- potrafi wykorzystać wiedzę ekonomiczną do krytycznej analizy istniejących problemów, oraz opracowania strategii ich rozwiązania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość nieustannych zmian w gospodarce i wynikających stąd konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy oraz dostępu do szybkiej i wiarygodnej informacji,

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się, umie współdziałać w grupie,

- ostrzega potrzebę innowacyjności, stałego doskonalenia umiejętności, planowania realizacji wyznaczonych celów

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę końcową jako średnią z zadań rozwiązywanych na ćwiczeniach, aktywności. Ocena końcowa z wykładów - pisemne zaliczenie materiału ćwiczeniowego i wykładowego.

1. Ocenę niedostateczną (2,0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskał mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocenę dostateczna (3.0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskał przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocenę ponad dostateczną (3.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 61 – 70%

4. Ocenę dobrą (4.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 71 – 80%

5. Ocenę ponad dobrą (4.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 81 – 90%

6. Ocenę bardzo dobrą (5.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio powyżej 91%

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z E+0,4 ocena podsumowująca z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Prowadzący grup: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)