Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integrowana ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.IOR.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integrowana ochrona roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 2 semestr 2

profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: SM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z ochrony roślin

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami integrowanej ochrony roślin, obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie w Polsce, metodykami oraz zasadami certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Analiza różnic w ochronie roślin między systemami rolnictwa. Definicje i obowiązujące akty prawne dla integrowanej produkcji.

3. Rys historyczny IPM - przyczyny i rozwój systemu na świecie i w Polsce.

4-7. Zasady certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin w Polsce.

8-9. Metody ochrony roślin a ochrona środowiska.

10-11. Monitoring pozostałości środków chemicznej ochrony roślin.

12-13. BHP chemicznej ochrony roślin.

14-15. Znaczenie i ochrona organizmów pożytecznych.

Ćwiczenia:

1-2. Metodyka integrowanej produkcji pszenicy jarej i ozimej. Wykonanie w zespole projektu programu.

3-4. Metodyka integrowanej produkcjikukurydzyj. Wykonanie w zespole projektu programu.

5-6. Metodyka integrowanej produkcji ziemniaka. Wykonanie w zespole projektu programu.

7-8. Metodyka integrowanej produkcji rzepaku. Wykonanie w zespole projektu programu.

9-10. Notatnik integrowanej produkcji roślin rolniczych.

11-12. Zasady kontroli gospodarstw rolniczych w IPR.

13-15. Omówienie bieżących zagadnień związanych z integrowaną ochroną w praktyce, dyskusja.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 36 godz., ECTS 1,2

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna (0,8 ECTS) 24 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Häni F., Popow G., Reinhard H., Schwarz A., Tanner K., Vorlet M. 1998. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. Chroby, szkodniki, organizmy pożyteczne. PWRiL Warszawa

2. Aktualne metodyki integrowanej produkcji roślin.

3. Aktualne zalecenia ochrony roślin IOR PIB Poznań.

Uzupełniająca:

1. Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M. (red.) 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej. Dla producentów. IOR PIB Poznań

2. Wójtowicz A., Mrówczyński M. (red.) 2013. Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka. Dla producentów. IOR PIB Poznań

3. Jajor E., Mrówczyński M. (red.) 2013. Metodyka integrowanej ochrony rzepku. Dla producentów. IOR PIB Poznań

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę teoretyczną o integrowanych programach ochrony roślin uprawnych.

- zna zasady certyfikacji i kontroli gospodarstw prowadzących integrowaną produkcję rolniczą.

- posiada ogólną wiedzę o negatywnych skutkach stosowania pestycydów dla środowiska.

Umiejętności:

- potrafi opracować plan integrowanej ochrony roślin uprawnych.

- potrafi zidentyfikować i chronić organizmy pożyteczne występujące w agrocenozach.

Kompetencje społeczne:

- współpracuje w zespole w celu wykonania zadania,

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru.

Przyjęto procentową skalę efektów kształcenia, definiowana w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio>90%).

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca jest składową: ocena za wykonanie raportu z pracy projektowej w zespołach 2 - 3 osobowych uwzględniająca umiejętność pracy w zespole, ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętność podsumowania

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

---

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Anna Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Anna Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.