Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.FP.NL.RZAXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na wykładach zostanie przedstawiona ewolucja filozoficznych poglądów, koncepcji i nurtów dotyczących świata przyrody i żyjącego w nim człowieka. Zaprezentowane zostaną główne systemy filozoficzne związane z rozwojem nauki (szczególnie dziedzin przyrodniczych) oraz sposobem pojmowania świata na przestrzeni rozwoju cywilizacyjnego człowieka.

Ukazana zmienność i różnorodność poglądów na relacje człowiek-natura w różnych epokach historii człowieka, pozwoli na lepsze zrozumienie dzisiejszych postaw (stanowiących ich spuściznę) i pobudzi do samodzielnych przemyśleń na ten temat.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do filozofii przyrody - problem elementarności

Platońska koncepcja filozofii przyrody

Metafizyka Arystotelesa

2. Filozofia przyrody w średniowieczu

Mechanicyzm Kartezjusza

Newton i jego Matematyczne zasady filozofii przyrody

3. Świat według Leibniza

Filozofia przyrody Kanta

Romantyczna filozofia przyrody i jej przedstawiciele

4. Kosmologia Whiteheada

Racjonalizm Poppera

Filozoficzne podstawy współczesnej fizyki

5. Filozofia przyrody jako dziedzina nauki

Zagadnienia filozofii przyrody

Metody filozofii przyrody

Literatura:

Podstawowa:

1) Heller M. 2013. Logos Wszechświata. Zarys filozofii przyrody. Wyd. Znak

2) Hajduk. Z. 2007. Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia. Wyd. KUL

3) Kuszyk-Bytniewska M., Łukasik A. (red.) 2010. Filozofia przyrody współcześnie. Universitas

Uzupełniająca:

1) Tatarkiewicza W. 2005. Historia filozofii. Tom I-III. Wyd. Naukowe PWN

2) Tokarczyk R. 1988. Klasycy prawa natur. Wyd. Lubelskie

3) Roskal Z. (red.) 2016.Encyklopedia filozofii przyrody. Wyd. KUL

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

FP_W1 - Zna terminologię z zakresu filozofii

FP_W2 - Zna społeczne i etyczne zasady funkcjonowania społeczności lokalnych

FP_W3 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

FP_U1 - Selekcjonuje, gromadzi i przetwarza dane z zachowaniem praw dotyczących własności intelektualnej

FP_U2 - Prezentuje własne poglądy i uczestniczy w dyskusji

FP_U3 - Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zjawisk zachodzących w przyrodzie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

FP_K1 - Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy

FP_K2 - Ma świadomość etycznej odpowiedzialności za jakość produkcji rolniczej

FP_K3 - Rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie wykonywanego zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie w formie testu - aby go zaliczyć, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 51% pytań.

Udział oceny wykładów w końcowej ocenie wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)