Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.ETG.SM.REKME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka gospodarcza
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 2
Ekonomia 2 st., stacj. zarządzanie i marketing - fakultety, sem 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia główne kierunki wartościowania działań związanych z aktywnością gospodarczą. na podbudowie teoretycznej omawia główne problemy życia gospodarczego patrząc przez pryzmat wyzwań etycznych stających przed pracodawcami, pracownikami czy instytucjami.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o etycznych aspektach gospodarowania - problemach związanych z podejmowaniem decyzji i godzeniem często sprzecznych interesów różnych podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

Wykłady (15h):

1. Wybory ludzi gospodarujących. Instytucje a regulacja konfliktów w działalności gospodarczej.

2+3. Poziomy rozwoju moralnego. Poglądy o naturze ocen moralnych. Etyka gospodarcza jako dział etyki.

4+5. Charakterystyka kierunków etycznych. Utylitaryzm. Tradycja judeochrześcijańska i personalizm katolicki. Etyka Kanta. Etyka odpowiedzialności.

6. Moralna odpowiedzialność w biznesie. Społeczna odpowiedzialność firmy. Kodeksy firmy.

7. Konflikt między odpowiedzialnością społeczną a lojalnością wobec firmy. Obowiązek informacji a tajemnice firmowe

8. Etyka w zarządzaniu organizacją. Partycypacja pracownicza w zarządzaniu i jej etyczne uzasadnienie.

9. Konkurencja w świetle etyki

10+11. Uczciwa konkurencja. utrudnianie dostępu do rynku. Marketing

12+13. Finanse w świetle etyki. Ocena moralna kredytu. Banki - odpowiedzialność powiernicza. Rynek papierów wartościowych

14+15. Prywatyzacja jako problem etyczny. Przegląd problemów etycznych związanych z prywatyzacją. Ocena prywatyzacji w Polsce

Ćwiczenia (15h)

Praca nad wybranymi studium przypadków - wybrane artykuły z prasy krajowej i zagranicznej opisujące etyczne problemy praktyki gospodarczej + prezentacja studentów

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady 15 h

- ćwiczenia 15 h

- egzamin końcowy 1 h

- konsultacje 8 h

Razem 39:25 = 1,6 ECTS

- samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (przegląd literatury) 15 h

- zebranie materiałów do prezentacji 8 h

- przygotowanie prezentacji po konsultacjach z prowadzącym 5 h

- przygotowanie się do cotygodniowej dyskusji podczas ćwiczeń na podstawie materiałów dostarczonych przez prowadzącego 10 h

- przygotowanie do egzaminu 10 h

Razem 48:25 = 1,9 ECTS

Razem 4 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J.Dietl, W. Gasparski (red.) "Etyka biznesu", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1. B. Klimczak "Etyka gospodarcza" Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 19992.

2. K.Najder-Stefaniak "Wstęp do etyki biznesu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po skończeniu kursu student:

a) wiedza:

- posiada wiedzę teoretyczną o zasadach i normach moralnych

- poprawnie definiuje podstawowe pojęcia związane z etycznym gospodarowaniem

- wskazuje funkcje jakie pełni etyka w życiu gospodarczym

b) umiejętności:

- dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji konkretnych przykładów łamania zasad etycznych w ekonomii

- analizuje przyczyny braku stosowania kodeksów etycznych

- posługuje się systemami noramtywnymi oraz konkretnymi normami i regułami w ocenie życia gospodarczego

c) kompetencje społeczne i personalne:

- potrafi komunikować się z otoczeniem, przedstawiać swoje sądy dotyczące etycznego zachowania podmiotow gospodarczych

- jest przygotowany do prowadzenia rzeczowej dyskusji na zadany temat związany z naruszeniem zasad etycznych w życiu gospodarczym

- potrafi planować i brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania

Metody i kryteria oceniania:

Część wykładowa - test kompetencyjny

Część ćwiczeniowa - wybrane studium przypadku + kryterium aktywności na zajęciach ćwiczeniowych + prezentacja

Ocena niedostateczna (2,0) - mniej niż 55% z zakresu wszystkich obowiązujących efektów uczenia;

Ocena dostateczna (3,0) - w zakresie 55 - 60% z zakresu wszystkich obowiązujących efektów uczenia;

Ocena ponad dostateczna (3,5) - w zakresie 61 - 70% z zakresu wszystkich obowiązujących efektów uczenia;

Ocena dobra (4,0) - w zakresie 71- 80% z zakresu wszystkich obowiązujących efektów uczenia;

Ocena ponad dobra (4,5) - w zakresie 81- 89% z zakresu wszystkich obowiązujących efektów uczenia;

Ocena bardzo dobra (5,0) - w zakresie 90- 100% z zakresu wszystkich obowiązujących efektów uczenia;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)