Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania i analiza rynku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.BAR.NM.RROER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania i analiza rynku
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 2 sem. II stopień, niestacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod i sposobów opisu rynku z różnego punktu widzenia i w różnych przekrojach, aby rozpoznawać warunki i możliwości działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania przedsiębiorstw

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota i podział badań rynkowych – 1 godz.

2. Proces i procedura badań rynku – 1 godz.

3. Pomiar danych empirycznych i skalowanie w badaniach rynkowych (skale metryczne i niemetryczne.) – 1 godz.

4. Źródła informacji rynkowych i ich cechy - 1 godz.

5. Proces projektowania próby do badań. Metody doboru losowego i nielosowego próby do badań - 1 godz.

Ćwiczenia:

1. Analiza pojemności rynku - sposoby określania pojemności rynku dla różnych dóbr i usług - 2 godz.

2. Analiza chłonności rynku- badanie stopnia pokrycia potrzeb, analiza natężenia potrzeb rynkowych - 1 godz.

3. Badanie udziału i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Wykorzystanie znajomości udziałów rynkowych w analizach rynkowych - 4 godz.

4. Analiza zmian efektów popytu, ceny i udziału przedsiębiorstwa w rynku oraz analiza ich wpływu na obroty przedsiębiorstwa - 1 godz.

5. Analiza sezonowości zjawisk rynkowych - 2 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

Analiza rynku, praca zbiorowa pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2003

Kaczmarczyk S.: Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa2007

Mynarski S: Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001

Mynarski S.: Analiza rynku. Makromechanizmy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000

Mynarski S.: Badania rynkowe w warunkach konkurencji, FOGRA, Kraków 1995

Rosa G., Smalec A.: Analiza i funkcjonowanie rynku na przykładach, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę w zakresie obszarów badań rynkowych oraz podziału badań według różnych kryteriów,

- student zna etapy projektowania i prowadzenia badań,

- student zna metody gromadzenia informacji i ich cechy,

- student dokonuje charakterystyki metod doboru losowego i nielosowego próby do badań.

Umiejętności:

- student umie oszacować pojemność rynku na różne produkty i usługi,

- student umie oszacować chłonność rynku,

- student oblicza różne kategorie udziału przedsiębiorstwa w rynku oraz dokonuje na tej podstawie charakterystyki konkurencyjności przedsiębiorstwa lub jego produktów,

- student wykonuje analizę sezonowości zjawisk rynkowych.

Kompetencje społeczne:

- student nabiera umiejętności oceny zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw,

- student docenia potrzebę znajomości zasad prowadzenia badań rynkowych w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,

- student potrafi dokonać podziału zadań pracując w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: forma pisemna z treści wykładów.

Zaliczenie: forma pisemna z treści ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.