Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne i biochemiczne aspekty odporności roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.BAO.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne i biochemiczne aspekty odporności roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Ochrona Środowiska, / ECTS: 2/ semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza biologiczna

Celem przedmiotu w formie wykładów jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie biologicznych i biochemicznych aspektów odporności roślin na agrofagi i zrozumienia tych problemów wpływających na wielkość szkód wyrządzanych przez choroby i szkodniki oraz działań zwiększających potrzebę ochrony roślin.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcia i terminy związane z odpornością roślin na agrofagi.

2. Klasyfikacja stopni odporności

3. Pozorna odporność na szkodniki

4. Biologiczne podstawy powiązań między szkodnikami i roślinami

5. Reakcje roślin na uszkodzenia przez fitofagi

6. Rodzaje odporności roślin zależnie od czynników genetycznych

7. Mechanizmy odporności na szkodniki - definicje.

8-10.Odporność roślin na nicienie i roztocze

11-13.Odporność roślin na owady roślinożerne.

14-15. Mechanizmy odporności roślin na czynniki patogeniczne.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 20 godz.

w tym:

wykłady 15 godzin

ćwiczenia i seminaria 0 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 40 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kozłowska M., Konieczny G. 2003. Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki. Akademia Rolnicza, Poznań,

2. Dąbrowski Z.T. 1988. Podstawy odporności roślin na szkodniki PWRiL, Warszawa

3. Harborne J. B. 1997. Ekologia biochemiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Oleszek W., Głowniak K., Leszczyński B. 2001. Biochemiczne oddziaływania środowiskowe. AM, Lublin.

2. Biniaś B., Gospodarek J., Rusin M. 2015. Wpływ niechemicznych metod ochrony roślin na występowanie szkodliwych chrząszczy w uprawie współrzędnej bobu. Inżynieria Ekologiczna, Vol. 44: 109-114.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- posiada pogłębioną wiedzę odnośnie oddziaływania środowiska na odporność roślin wobec agrofagów

- zna podstawowe pojęcia, podział i mechanizmy odporności i roślin

umiejętności:

- rozumie interakcje: patogen/szkodnik- rośiln

- zna działania zwiększające poziom ochrony roślin przed agrofagami.

kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie pisemne (test mieszany: jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte), ograniczony czasowo z całości wiedzy przedstawionej na wykładach

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.