Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa gospodarstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.AFG.NM.RROER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa gospodarstw
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 2 sem. II stopień, niestacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest opanowanie przez studenta metod i narzędzi stosowanych w analizie finansowej dotyczącej funkcjonowania gospodarstwa rolniczego. Nabyta wiedza w tym zakresie ma im ułatwić w przyszłości podejmowanie decyzji w bieżącym kierowaniu gospodarstwem w oparciu o rzetelne dane w celu eliminowania błędów w podejmowaniu decyzji.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1.Istota analizy i jej rola w procesie podejmowania decyzji. Przedmiot i zakres analizy finansowej. Rodzaje analiz. 1 godz.

2. Materiały źródłowe wykorzystywane w analizie. Techniki i etapy prac analitycznych. Metody analizy finansowej. 1 godz.

3. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej gospodarstwa. 1 godz.

4. Analiza zadłużenia i niezależności finansowej gospodarstwa. 1 godz.

5. Rachunek płynności finansowej. Analiza rentowności w gospodarstwie. 1 godz.

Treść ćwiczeń:

1.Podstawowe etapy metodyczne i techniki prac analitycznych. Raport indywidualny gospodarstwa rolnego jako materiał źródłowy wykorzystywany w analizie przygotowanie sprawozdań w formie analitycznej. 2 godz.

2. Analiza bilansu gospodarstwa. Aktywa i ich struktura. Rachunek kapitału własnego. Zobowiązania krótko i długoterminowe. 2 godz.

3. Rachunek wyników gospodarstwa. Produkcja, koszty, wartość dodana, dochód. 2 godz.

4. Badanie płynności finansowej gospodarstwa. 2 godz.

5. Wskaźnikowa ocena efektywności gospodarstwa. 2 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE. warszawa 2007.

Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z.: Rachunkowość rolnicza. Difin. Warszawa 2004.

Waśniewski T. , Skoczylas W.:Zasady analizy finansowej w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości. Warszawa 2002.

Wyszkowska Z.: Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych. Difin. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza;

- student zna podstawowe pojęcia dotyczące finansów gospodarstwa,

- student posiada wiedzę z zakresu metod i technik analizy finansowej gospodarstwa,

Umiejętności;

- student potrafi wykonać bilans majątkowy na podstawie zapisów zaszłości w gospodarstwie,

- student potrafi wykonać obliczenia wskaźników analizy finansowej i je zinterpretować,

Kompetencje społeczne;

- student potrafi doradzić i poinstruować rolnika indywidualnego w zakresie wykonania analizy finansowej gospodarstwa i pomóc wyciągnąć wnioski z tej analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z materiału wykładowego.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz zaliczenie pisemne w postaci sprawdzenia umiejętności wykonania obliczeń i interpretacji wyników.

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.