Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i diagnostyka mikrobiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.ADM.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i diagnostyka mikrobiologiczna
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 2 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów z praktyczną praca analityczną i diagnostyczną w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Studenci zostaną zaznajomieni z najnowszymi metodami stosowanymi w diagnostyce. Studenci poznają metody analiz ilościowych wykrywania różnych ważnych grup drobnoustrojów pożytecznych i szkodliwych. Zostaną zaznajomieni z wykonywaniem specjalistycznych badań mikrobiologicznych materiału medycznego i środowiskowego. Przedstawione zostaną sposoby weryfikacji, a także interpretacji wyników badań i analiz mikrobiologicznych badanego materiału wykonanych zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w Ustawach i Rozporządzeniach RP oraz Normach Polskich i Normach Unii Europejskiej.

Pełny opis:

WYKŁADY: (10 h)

1: Warunki pracy w laboratoriach mikrobiologicznych. Grupy ryzyka mikro-biologicznego. Metody zabezpieczania i unieszkodliwiania materiału biologicznego.

2: Dobra technika mikrobiologiczna (DTM). Certyfikaty jakości, kontrola jakości, powtarzalność wyników, weryfikacja wyników.

3: Czynniki środowiskowe warunkujące występowanie i rozwój drobnoustrojów w różnych surowcach, półproduktach i wyrobach gotowych. Źródła zakażeń – wirusami, bakteriami i grzybami.

4: Pobór próbek do badań mikrobiologicznych, ich transport i przechowywanie. Metody hodowli drobnoustrojów i oznaczania liczby drobnoustrojów.

5: Podstawy diagnostyki klinicznej: bakteriologicznej, mykologicznej i parazytologicznej.

6: Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle.Higiena personelu produkcyjnego. Analiza sanitarno-higieniczna czystości cyklu produkcyjnego (System HACCP).

7: Procedury standardowe przy oznaczaniu przynależności systematycznej drobnoustrojów wyizolowanych z materiału środowiskowego i medycznego.

8: Mikroflora pomieszczeń mieszkalnych, produkcyjnych i inwentarskich.

9: Wykorzystanie najnowszych zdobyczy wiedzy z zakresu genetyki drobnoustrojów do oznaczania ich przynależności systematycznej. PCR – możliwości zastosowania w diagnostyce mikrobiologicznej.

10: Procedury ustanawiania oraz sposoby korzystania i postępowania z Normami Polskimi, Normami Unii Europejskiej.

ĆWICZENIA: (10 h)

1.Podstawowe metody stosowane w analizie mikrobiologicznej. Zalecenia ogólne i pobór próbek do badań mikrobiologicznych. (1 godz.)

2.Analiza mikrobiologiczna wybranych produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i normatywnymi (2 godziny)

3.Analiza mikrobiologiczna wód o różnym przeznaczeniu (2 godziny)

4. Analiza zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza (1 godzina)

5.Oznaczanie przynależności systematycznej bakterii i grzybów pleśniowych wyizolowanych z różnych środowisk (4 godziny)

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 26 ECTS** 0,9

w tym:

wykłady 10 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 2 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna (1,1 ECTS**) 34 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Mahon C.R., Lehman D.C., Manuselis G., 2007. Textbook of Diagnostic Microbiology. Elsevier, St.Luis.

2. Szewczyk E.M.: Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa 2005

3. Przondo-Mordarska A. (tłum.), 2005. Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej. PZWL, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Normy Polskie, poradniki sanitarne, przepisy i dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia, aktualne publikacje z zakresu realizowanych zajęć, klucze diagnostyczne, wytyczne KORLD i EUCAST

2. Pepper I.L., Gerba C.P., 2004. Environmental Microbiology – A Laboratory Manual. Elsevier Academic Press.

3. Manza de la L.M., Pezzlo M.T., Baron E.J., 1997. Color Atlas of Diagnostic Microbiology. Mosby. St. Luis.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student posiada ogólną wiedzę z zakresu analizy mikrobiologicznej i podstawowe wiadomości z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

- Zna podstawowe zasady postępowania z materiałem zawierającym drobnoustroje - w tym z materiałem klinicznym.

Umiejętności

- Potrafi wyszukać odpowiednie rozporządzenia oraz normy i w oparciu o nie dobrać metodę badawczą do analizowanego materiału

- Samodzielnie posługuje się podstawową aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

- Student potrafi wykonać podstawowe mikrobiologiczne analizy ilościowe i jakościowe różnych próbek oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne

- Organizuje pracę w małym laboratorium celem wykonania podstawowych analiz ilościowych

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu analizy mikrobiologicznej i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie pisemne

Ćwiczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność i czynny udział w zajęciach laboratoryjnych. Na bieżąco oceniane są umiejętności praktyczne studenta oraz - na koniec zajęć - wiedza teoretyczna w formie pisemnej.

Udział ćwiczeń i wykładów w końcowej ocenie:

50% wykłady i 50% ćwiczenia

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Chmiel
Prowadzący grup: Maria Chmiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.