Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - Kat. Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.EOR.3S.NM.RZAPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - Kat. Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Zarządzanie w przedsiębiorstwie, 3 sem, niestacj. mgr. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje i mobilizuje do pisania pracy dyplomowej. Celeami w semestrze III są:

a)weryfikacja merytoryczna założeń metodycznych przygotowywanych prac dyplomowych

b) mobilizacja do intensyfikacji procesu badawczego

c) doskonalenie umiejętności konstrukcjimyśli i pogladów

b) doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłoszenia referatu oraz zadawania pytań i udziału w dyskusji

Pełny opis:

• Formalne i merytoryczne wymogi pracy magisterskiej

• Szczegółowe zasady konstrukcji celu, zakresu badań oraz formułowania i weryfikacji hipotez badawczych.

• Prawidłowa struktura pracy oraz struktura poszczególnych rozdziałów

• Szczegółowe zasady konstrukcji i wykorzystania w pracy dyplomowej narzędzi graficznych: tabel, wykresów, schematów, map, fotografii itd.

• Metody sporządzania spisów rzeczy, bibliografii i powoływania się na literaturę

• Przykładowe prezentacje założeń metodycznych do badań przez osoby prowadzące seminarium

• Prezentacja oraz konstruktywna dyskusja nad przyjętymi założeniami metodycznymi oraz planowanym układem (strukturą) pracy

Literatura:

Godziszewski J., 1987 Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską. KUL Lublin.

Majchrzak J., Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wrocław

Praca zbiorowa pod red. L. Jabłoowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Student posiada spójną koncepcję badań którą realizuje oraz potrafi posługiwać się literaturą fachową przygotowując pracę dyplomową.

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie i prezentacja metodyki badań, przedstawienie prawidłowo wykonanej bibliografii do pracy magisterskiej oraz minimum jednego rozdziału pracy z podpisem promotora.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)