Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia rolna z gleboznawstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.CHR.CHROG.NI.HZONX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia rolna z gleboznawstwem
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie:

1. budowy właściwości oraz systematyki i bonitacji gleb, oraz podstawowych wiadomości z zakresu żywienia roślin.

2. rodzajów i właściwości nawozów organicznych i mineralnych, warunków ich przechowywania i stosowania.

3. wpływu nawożenia na zmiany jakościowe uzyskiwanych produktów roślinnych ( skutki nawożenia polepszające jak i pogarszające jakość plonu).

Pełny opis:

Tematyka wykładów (15 godz)

1. Czynniki kształtujące powstawanie gleb na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem skały macierzystej ( podstawowe skały z których powstały gleby, w aspekcie składu granulometrycznego gleb) i klimatu wpływającego na postępujące ich zakwaszenie. Rodzaje klasyfikacji gleb ( genetyczna, bonitacyjna i rolnicza) 3 godz.

2. Skład chemiczny roślin w aspekcie fizjologicznej roli poszczególnych pierwiastków dla wzrostu i rozwoju roślin oraz dla zwierząt. Wpływ nawożenia na zmiany w składzie chemicznym roślin dotyczące zarówno makroelementów (NPK Ca i Mg), jak i mikroelementów ( Cu, Zn, Mo) prowadzące do poprawy lub pogorszenia wartości paszowej uprawianych roślin . - 6 godz.

3. Nawozy naturalne (obornik, gnojówka i gnojowica) oraz organiczne (komposty). Skład chemiczny poszczególnych nawozów i czynniki od których zależy ze szczególnym uwzględnieniem warunków jego przechowywania. Dawki nawozów możliwe do zastosowania w świetle Ustawy o Nawozach i Nawożeniu, terminy ich stosowania - 3 godz.

4. Zagrożenie dla środowiska wynikające ze stosowania nawożenia w rolnictwie. Problem wymywania azotanów do wód z zastosowanego organicznego i mineralnego nawożenia. Zanieczyszczenia atmosfery w wyniku ulatniania się do niej gazowych produktów denitryfikacji (Nox) szczególnie z miejsc składowania obornika oraz z gleby oraz NH3. ( obory, gnojownie, silosy kiszonek) - 3 godz.

Tematyka ćwiczeń (15 godz.)

1. Ustalenie dawki CaO lub CaCO3 potrzebnej do zlikwidowania nadmiernego zakwaszenia gleby:

a) metodą Schachtschabella

b) metodą Kappena 3 godz

2. Pomiar zawartości przyswajalnego fosforu w glebie i kwalifikacja gleby do określonej klasy zasobności gleb w fosfor. 3 godz.

3. Podział azotowych nawozów mineralnych i określenie w wybranym nawozie zawartości azotu metodą formalinową i wyliczenie potrzebnej ilości tego nawozu przy konkretnej dawce w kg N. ha-1 3 godz.

4. Pomiar zawartości przyswajalnego fosforu w glebie i kwalifikacja gleby do określonej klasy zasobności gleb w fosfor. Wyliczenie dawki określanego nawozu dla podwyższenia zaobności badanej gleby (temat2) do klasy średniej 3 godz.

5. Określenie ogólnej alkaliczności nawozów wapniowych metodą miareczkową i wyliczenie dawki badanego nawozu dla zlikwidowania nadmiernego zakwaszenia gleby określonego w ćwiczeniu 1 3 godz.

Literatura:

Chodań J i in. Zarys gleboznawstwa i chemii rolnej; Gorlach E i in. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej; Lityński T., Jurkowska H,: Żyzność gleby i odżywianie się roślin; Fotyma M.: Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia; Uggla H.: Gleboznawstwo rolnicze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)