Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.BŚ.FR3.SM.RROAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia środowiskowa
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ostatnim czasie nastąpił rozwój interdyscyplinarnej dziedziny nazywanej biochemią środowiskową czy ekologią biochemiczną. Według najnowszych koncepcji naukowych synteza wtórnych metabolitów roślin jest miarą dopasowania roślin do środowiska stanowiąc swoisty odpowiednik systemu immunologicznego zwierząt wyższych. Wtórne metabolity roślin odgrywają też znaczną rolę w interakcjach pomiędzy zwierzętami a roślinami lub pomiędzy roślinami w ich środowisku. W toku wykładów omówione będą zagadnienia związane z dostosowaniem metabolizmu roślin do warunków naturalnych oraz roli jaką adaptacja biochemiczna odgrywa w kształtowaniu bioróżnorodności organizmów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wtórny metabolizm roślin i jego rola ekologiczna

2-3. Biosynteza podstawowych grup metabolitów wtórnych

4. Koszty i korzyści płynące z syntezy metabolitów wtórnych – specyfika wtórnego metabolizmu traw

5. Interakcje biochemiczne pomiędzy roślinami i zwierzętami

6. Biochemia procesu zapylania – chemiczne podstawy barwy kwiatów, zapachów oraz wartość żywieniowa nektaru i pyłku

7. Preferencje żywieniowe owadów – podstawy wyboru roślin przez owady, atraktanty i substancje odstraszające

8. Oddziaływania hormonalne rośliny - zwierzęta

9-10. Toksyny roślinne i ich wpływ na zwierzęta

11. Ekologiczna rola substancji psychoaktywnych i narkotycznych

12-13. Interakcje biochemiczne pomiędzy roślinami oraz pomiędzy roślinami a mikroorganizmami (allelopatia, oddziaływanie gospodarz-pasożyt)

14. Biochemiczne adaptacje do wzrostu w niekorzystnych warunkach abiotycznych

15. Rola adaptacji biochemicznych w utrzymaniu bioróżnorodności

Ćwiczenia:

1-3. Zbiór materiałów w warunkach terenowych

4-10. Analiza typu metabolizmu fotosyntetycznego u roślin rodzaju cibora (Cyperus) w zależności od aktualnych warunków wodnych środowiska (porównanie akumulacji białek RuBisCO i PEPC)

11-15. Porównawcza ilościowa i jakościowa analiza alkaloidów (TLC/HPLC) u roślin dzikich zjadanych i niezjadanych przez owady

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Harborne J.B. „Ekologia biochemiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Rapacz M., Płażek A. 2007. Fizjologia traw kluczem do ich ewolucyjnego sukcesu? W: L. Frey (red.), Księga polskich traw, s. 145-168. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna mechanizmy biosyntezy metabolitów wtórnych roślin oraz rolę tych związków

2. Objaśnia interakcje biochemiczne pomiędzy roślinami a środowiskiem oraz pomiędzy organizmami roślinnymi w siedlisku

Umiejętności

1. Analizuje różnice w metabolizmie różnych gatunków roślin jako wyraz adaptacji do określonych warunków środowiska

2. Posługuje się techniką Western Blot

3. Posługuje się techniką TLC/HPLC w analizie alkaloidów

Kompetencje społeczne

1. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu ekologii biochemicznej oraz rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania

2. Posiada zdolność do pracy w zespole

3. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektem

4. Jest świadomy bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania człowieka na szatę roślinną i populacje organizmów roślinożernych

Metody i kryteria oceniania:

Część wykładowa zaliczana na podstawie testu wyboru.

Część ćwiczeniowa zaliczana na podstawie sprawozdania z wykonanych eksperymentów zawierającego opis problemu (hipotezę badawczą), opis przebiegu doświadczeń oraz interpretację wyników badań.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.