Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.ZAIMA.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza i ocena organizacji produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, poznanie wskaźników i mierników analizy ekonomiczno-finansowej w gospodarstwie, jak również przedstawienie i analiza podstawowych zagadnień marketingowych.

Zakres przedmiotu obejmuje problematykę zarządzania produkcją zwierzęcą w gospodarstwach rolnych, jej organizacyjne i ekonomiczne aspekty. Szczególną uwagę zwrócono na koszty wytworzenia produktów zwierzęcych i metody ich obliczania. Przedstawiono organizację i ekonomikę produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: mleko, żywiec, jaja, wełna na poziomie gospodarstwa rolnego i w skali makro. Ukazano powiązanie zarządzania produkcją zwierzęcą (gospodarstwem) z działaniami marketingowymi na rynku produktów żywnościowych w obszarze marketingu mix.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwie- 1 godz.

2. Zarządzanie gospodarką paszową w gospodarstwie rolniczym- 1 godz.

3.Bilans i analiza ekonomiczna w produkcji zwierzęcej - 1 godz.

4. Rachunek ekonomiczny.- 1 godz.

5. Koszty i nakłady w produkcji zwierzęcej- 1 godz.

6. Metody obliczania kosztów produkcji

7. Metody wyceny produktów w gospodarstwie rolniczym- 1 godz

8. Kategorie wynikowe gospodarstw rolniczych- 1 godz.

9. Istota, system marketingowy- 1 godz.

10. Zarządzanie strategiczne i marketingowe- 1 godz

11. Strategie marketingowe w produkcji zwierzęcej- 1 godz

12.Marketing operacyjny- mix- 2 godz.

13. Zarządzanie produkcją w chowie bydła- 1 godz.

14. Zarządzanie produkcją w chowie trzody chlewnej- 1 godz

15.Zarządzanie produkcją w chowie owiec i drobiu- 1 godz

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do organizacji produkcji - czynniki produkcji, elementy składowe gospodarstwa, współzależności produkcji rolniczej. - 1 godz

2.Podstawowe wskaźniki organizacji produkcji zwierzęcej - obrót stada, przykłady obrotu stada bydła. Struktura inwentarza żywego, obsada,- 1 godz.

3.Obliczanie stanów średniorocznych inwentarza żywego, wskaźniki obrotu stada, obliczanie wydajności jednostkowych, pojęcie sztuki przeliczeniowej. - 1 godz.

4. Powierzchnia paszowa. Mierniki powierzchni paszowej.- 1 godz.

5. Siła robocza w gospodarstwie - rodzaje siły roboczej, wskaźniki zasobów pracy, wskaźniki technicznego uzbrojenia siły roboczej, środki trwałe w gospodarstwie. - 1 godz

6. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem. Koszty w zarządzaniu gospodarstwem. Klasyfikacja kosztów.- 1 godz

7.Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem, podział kosztów pośrednich - metoda wskaźnikowa oraz według struktury kosztów bezpośrednich, podział kosztów wspólnych według struktury sprzedaży. Wpływ klucza podziałowego kosztów wspólnych na koszt jednostkowy. - 1 godz

8.Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem - rachunki pomocnicze w podejmowaniu decyzji, wycena produktów obrotu wewnętrznego. 1 godz

9. Zarządzanie produkcją ? kategorie wynikowe, dochód rolniczy, wskaźnik opłacalności- 1 godz

10.Podmioty rynku ? proces postępowania nabywcy na rynku. Segmentacja rynku.- 1 godz

11.Produkt w produkcji zwierzęcej. Cena instrumentem marketingowym. Strategie cenowe.- 1 godz.

12.Zarządzanie marketingowe. Wybrane metody organizatorskie. Analiza SWOT.- 1 godz

13.Dystrybucja. Kanały dystrybucyjne.- 1 godz

14.Promocja produktów.- 1 godz

15. Kolokwium z całości materiału i zaliczenie ćwiczeń.- 1 godz

Literatura:

Żmija J. i in. 2000. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią

Europejską, AR Zakład Agrobiznesu, Kraków

Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, I. Marketingu, Kraków 2004

Ziętara W.; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolnego. FAPA, Warszawa, 2003

Raporty rynkowe IERiGŻ, MRiRW, ARR

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć (wykłady + ćwiczenia) student:

- posiada wiedzę teoretyczną z zarządzania produkcją zwierzęcą i gospodarstwem rolnym,

- posiada podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i ekonomiki wytwarzania podstawowych gałęzi produkcji w dziale produkcji zwierzęcej,

- posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku rolnego i marketingu operacyjnego,

- potrafi dostosować produkcję zwierzęcą do warunków przyrodniczych i ekonomicznych,

- potrafi obliczyć i zinterpretować wskaźniki stosowane w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

- posiada umiejętności zastosowania w praktyce elementów marketingu mix.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość teoretycznych podstaw zarządzania produkcją zwierzęcą i gospodarstwem – egzamin – forma pisemna.

Znajomość zasad organizacji i ekonomiki produkcji podstawowych produktów zwierzęcych (mleko, żywiec, jaja) – egzamin – forma pisemna

Wiedza z zakresu elementów marketingu mix – egzamin – forma pisemna

Umiejętność obliczania kosztów, dochodów, nadwyżki bezpośredniej, opłacalności produkcji – zaliczenie w formie pisemnej

Umiejętności racjonalnego stosowania elementów marketingu mix w zarządzaniu gospodarstwem (produkcją zwierzęcą) – zaliczenie w formie pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)