Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie i modelowanie produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9z7.PM.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i modelowanie produkcji roślinnej
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie metod szacowania plonu ważniejszych roślin uprawnych oraz wybranych modeli deterministycznych opisujących przebieg procesów w układzie gleba-roślina-atmosfera.W czasie zajęć zostaną omówione cele i zadania prognozowania, zostanie przeprowadzony przegląd metod prognostycznych (metody matematyczne i niematematyczne). Omówione zostaną wybrane metody stosowane w prognozowaniu plonowania roślin w Polsce i w wybranych krajach UE oraz zostaną scharakteryzowane etapy i cele modelowania, przegląd wybranych modeli deterministycznych, jak również wykorzystanie technik teledetekcyjnych w prognozowaniu.Cele kształcenia: umiejętność szacowania plonu wybranych roślin rolniczych, zrozumienie funkcjonowania modeli deterministycznych wykorzystywanych w produkcji roślinnej

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Cele prognozowania w produkcji roślinnej. Ogólne uwarunkowania prognozowania – trendy plonowania ważniejszych grup roślin rolniczych

2. Metodyka szacunku produkcji stosowana przez GUS. Prognozowanie wielkości plonu ziarna zbóż.

3. Prognozowanie plonowania roślin okopowych.

4. Prognozowanie plonowania roślin strączkowych i rzepaku.

5. Prognozowanie plonowania roślin pastewnych, łąk i pastwisk.

6-7.Cele i etapy modelowania wzrostu i rozwoju roślin.

8. Teoretyczne podstawy modelu wzrostu i rozwoju roślin

9-10. Charakterystyka wybranych modeli deterministycznych

Ćwiczenia:

1. Analiza stanu zasiewu zbóż w okresach przydatnych do prognozowania, szacowanie potencjału produkcyjnego łanu w charakterystycznych fazach rozwojowych

2. Determinanty potencjału plonowania roślin okopowych

3.. Określenie elementów strukturalnych oraz prognozowanie plonu roślin strączkowych

4. Ocena przezimowania rzepaku ozimego

5. Obliczanie plonu runi użytków zielonych i roślin pastewnych z upraw polowych

6. Obliczanie progów termicznych dla faz rozwojowych.

7. Obliczanie asymilacji fotosyntezy brutto łanu

8. Obliczanie oddychania bytowego i wzrostowego

9-10. Symulowanie przebiegu wzrostu i rozwoju roślin za pomocą modelu APSIM (zespoły 2-osobowe)

Literatura:

Stańko S., 1994. Prognozowanie w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.Analiza stosowalności zagranicznych metod prognozowania plonów w warunkach Polski. IUNG Pulawy, 1996 (praca zbiorowa)

Materiały unieszczane przez wykładowców na stronie internetowej.

B.Kulig. 2008 (w druku). Modelowanie wzrostu i rozwoju roślin (materiały do ćwiczen i wykładów - skrypt zostanie udostępniony w wersji elektronicznej do czasu jego wydania)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wykazuje znajomość metod prognozowania plonu

2. Identyfikuje i charakteryzuje główne determinanty plonowania roślin rolniczych

Umiejętności:

1. Szacuje plony roślin i stopień przezimowania plantacji

2. Oblicza wydajność fotosyntetyczną łanu, z wykoszystaniem arkusza kalkulacyjnego

3. Wykonuje symulację plonowania roślin w zadanych warunkach siedliskowych (projekt zespołowy)

Kompetencje społeczne:

1. Rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

2. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji oraz docenia potrzebę zastosowania technologii informacyjnych w naukach rolniczych

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1) Oceny sprawozdań z wykonania zadań obliczeniowych

2) Projekt symulacji komputerowej z wykorzystaniem modelu rośłinnego(w zespołach 2-osobowych) lub obliczeń wykonywanych za pomioca arkusza kalkulacyjnego; w ocenie uwzględniana będzie poprawność rozwiązania, efektywność i organizacja pracy zespołu, stopień wykorzystania komputera do rozwiązywania zadań.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: egzamin pisemny (zadania problemowe i/lub obliczeniowe)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.