Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczny chów zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9z2.ECZ.NM.RRORE.H Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczny chów zwierząt
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 2 sem. II stopień, niestacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z ekologiczną produkcją bydlęcą, drobiarską i owczarską. Omówione zostaną zasady prowadzenia produkcji ekologicznej ww. wymienionych gatunków zgodnie z obowiązującymi przepisami a także podstawowe technologie chowu.

Efekty kształcenia: Umiejętność wyboru odpowiedniej technologii produkcji. Znajomość specyfiki produkcji wybranych gatunków zwierząt gospodarskich w warunkach gospodarstwa ekologicznego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Zagrożenia i negatywne skutki intensywnej produkcji drobiarskiej, proekologiczne technologie.

2. Zasady ekologicznego utrzymania drobiu - warunki w pomieszczeniach, gęstość obsady, produkty ekologiczne. Znaczenie różnorodności biologicznej i wykorzystanie rodzimych ras drobiu.

3. Rasy owiec hodowane w Polsce i ich przystosowanie do wypasu.

4. Wymagania stawiane gospodarstwom ekologicznym w zakresie produkcji bydła - podstawy prawne.

5. Rasy bydła przydatne do ekologicznej produkcji żywca wołowego.

6. Warunki utrzymania bydła gospodarstwach ekologicznych.

Tematyka ćwiczeń:

1. Ocena jakości jaj od kur rasy rodzimej utrzymywanej w systemie ekologicznym i jaj z chowu intensywnego.

2. Znaczenie wypasu owiec w kształtowaniu krajobrazu w rejonach górskich.

3. Technologia produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych.

4. Pastwiskowa technologia produkcja żywca wołowego, jako technologia ekologiczna.

5. Organizacja wypasów bydła mięsnego.

6. Wybrane aspekty żywienia bydła w warunkach chowu ekologicznego.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

1. Hodowla Owiec – praca zbiorowa pod redakcją M. Soroczyńskiej . Wyd. FRSGGW (Fundacja Rozwoju SGGW) Warszawa 1998.

2. Hodowla Owiec. Firtz Haring. PWN. Warszawa 1980

3. Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. praca zbiorowa. Wyd. Instytut Botaniki. PAN. Kraków 2004

4. Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. praca zbiorowa. Wyd. Instytut Botaniki. PAN. Kraków. 2006

5. Aktualne akty prawne, dotyczące gospodarstw ekologicznych.

6. Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz - " Hodowla i użytkowanie bydła". PWRiL 2005

7. Nałęcz-Tarwacka T.- " Chów bydła w małym gospodarstwie" MULTICO, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1997.

8. Jasiorowski H. Przysucha T.- " Poradnik producenta żywca wołowego". Projekt Sapard. Warszawa, 2005

9. Walczak J. - " Dobrostan bydła a warunki jego utrzymania", Monografia, Kraków 2005.

10. Cywa-Benko K. Charakterystyka genetyczna i fenotypowa rodzimych rodów kur objętych programem ochrony bioróżnorodności. Instytut Zootechniki Kraków 2002.

11. Mazanowski A. Metody zachowania rezerw genetycznych ptactwa wodnego. Biul. Inf. IZ R.XXII nr 3.

12. Rabsztyn A. Gęsi zatorskie jako populacja należąca do krajowych zasobów genetycznych gęsi. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 314, Kraków 2006

13. Sherf Beate. World Watch List for domestic animal diversity. FAO Rome, 2000.

14. Artykuły z prasy fachowej.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o gatunkach, rasach i typach użytkowych zwierząt gospodarskich oraz produktach od nich uzyskiwanych ;

- zna specyfikę produkcji zwierzęcej poszczególnych gatunków w warunkach użytkowania ekologicznego;

- zna specyfikę żywienia poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich w systemie ekologicznym;

- ma podstawową wiedze na temat właściwości prozdrowotnych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanych z gospodarstw ekologicznych;

- wykazuje podstawową wiedzę na temat wypasu bydła i owiec oraz gospodarki pastwiskowej.

Efekty w zakresie umiejętności:

- potrafi wybrać rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich właściwe dla specyfiki ekologicznego systemu utrzymania i produkcji ;

- zna podstawowe pojęcia oraz nazewnictwo stosowane w chowie i hodowli bydła, owiec i drobiu;

- potrafi porównać żywienie zwierząt w warunkach produkcji ekologicznej i konwencjonalnej;

-potrafi zaproponować żywienie dla wybranej grupy technologicznej zwierząt;

- potrafi scharakteryzować użytkowość mleczną i mięsną zwierząt gospodarskich w warunkach ekologicznych.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość znaczenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich we współczesnej produkcji ekologicznej;

- ma świadomość właściwości prozdrowotnych produktów ekologicznych;

- rozumie na czym polega poprawianie dobrostanu zwierząt poprzez wprowadzenie zasad ekologicznej produkcji;

- otwarty na dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu chowu i hodowli zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu (wykładów i ćwiczeń) w formie testu (wybór jednej odpowiedzi prawidłowej z czterech podanych), sprawdzającego wiedzę i umiejętności studenta.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.