Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy doświadczalnictwa rolniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s7.PDR.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy doświadczalnictwa rolniczego
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety, s. agroekonomia
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~twojtowicz/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych technik analizy statystycznej i interpretacji wyników uzyskanych w prostych układach doświadczalnych.

W czasie zajęć zostaną omówione zasady planowania i prowadzenia doświadczeń w warunkach naturalnych i sztucznych. Przedstawione będą techniki analizy statystycznej danych uzyskanych w podstawowych układach doświadczalnych, formułowanie hipotez oraz poprawna interpretacja wyników.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie rolniczym oraz przypomnienie podstawowych pojęć statystyki matematycznej - 1 godz.

2. Rodzaje i klasyfikacja doświadczeń polowych i laboratoryjnych, ogólne zasady ich planowania - 2 godz.

3. Czynniki decydujące o precyzji doświadczeń, zmienność glebowa w doświadczeniach polowych, sposoby ograniczenia błędu doświadczenia - 2 godz.

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Podstawy wnioskowania statystycznego. Zastosowanie testu chi-kwadrat do oceny niezależności, zgodności i jednorodności - 1 godz.

2. Klasyfikacja pojedyncza i podwójna - tablice kontyngencji - 2 godz.

3. Ocena zróżnicowania dwóch średnich z próby o równej i różnej liczbie obserwacji. Test t Studenta - 2 godz.

3. Podstawy analizy wariancji. Formułowanie i testowanie hipotez w analizie wariancji. Test F - 2 godz.

4. Analiza i interpretacja wyników doświadczeń założonych w układzie całkowicie losowym. Praca wykonana w dwuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia - 2 godz.

5. Ocena projektów i zaliczenie ćwiczeń - 1 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 5; ECTS: 0,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Oktaba W. 1986. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Parker R., E. 1978. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawową wiedzę o planowaniu, metodyce i analizie doświadczeń prowadzonych w warunkach naturalnych i sztucznych

Umiejętności:

- planuje eksperyment w warunkach naturalnych i sztucznych wybierając układ doświadczalny odpowiedni dla przedmiotu i tematu doświadczenia

- przeprowadza analizę wyników i stosuje właściwy test statystyczny

- formułuje logiczne wnioski

Kompetencje społeczne:

- organizuje prace w kilkuosobowym zespole w celu wykonania określonego zadania

- docenia potrzebę myślenia i działania w sposób logiczny

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia)

1. ocena za projekt doświadczenia opracowany w kilkuosobowych zespołach

2. oceny uzyskane indywidualnie za rozwiązanie zadań polegających na wykonaniu analizy statystycznej układów doświadczalnych systematycznie omawianych na ćwiczeniach i interpretacji wyników analizy

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady: forma pisemna - test i/lub zadania problemowe

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.