Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s5.WPZ.SI.ROSXX.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Ochrona Środowiska, 5 sem,stacj. inż.SPC
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi problemami oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko. Omówione zostaną źródła i rodzaje zanieczyszczeń, zagrożenia produkcji zwierzęcej na środowisko, sposoby zagospodarowania odpadów pochodzenia zwierzęcego, sposoby ograniczania ujemnych skutków intensywnej produkcji zwierzęcej dla środowiska, uregulowania prawne z tymi zagadnieniami związane.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1,2 Gospodarcze znaczenie i kierunki użytkowania bydła - 2h.

3,4 Podstawowe rasy bydła i ich możliwości produkcyjne - 2h.

5,6 Systemy utrzymania zwierząt i ich związek z zagrożeniami dla środowiska - 2h.

7 Charakterystyka małych przeżuwaczy i przystosowanie do wypasu - 1h.

8,9 Wypas owiec jako element zachowania różnorodności biologicznej w Europie - 2h.

10 Zasady prowadzenie wypasu ekstensywnego owiec w Polsce - 1h.

11,12 Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko przyrodnicze - 2 h.

13,14 Odchody zwierzęce i sposoby ich zagospodarowania - 2 h.

15,16 Podstawy profilaktyki w produkcji zwierzęce - 2h.

17,18 Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej. Pochodzenie i udomowienie. Pogłowie i wskaźniki produkcyjne - 2h

19,20 Charakterystyka ras krajowych i zagranicznych świń ze szczególnym uwzględnieniem ras wykorzystywanych jako surowiec do wytwarzania wyrobów regionalnych i tradycyjnych - 2h

21,22 Obowiązujące akty prawne krajowe, UE, wybranych krajów członkowskich oraz prawodawstwo światowe związane z dobrostanem świń - 2h

23,24 Potencjalne zagrożenie dla środowiska, wynikające z intensywnej produkcji świń - 2h

25 Cechy biologiczne ptaków. Produkcja drobiarska a ochrona środowiska -1h

26,27 Warunki środowiskowe w chowie drobiu - 2h

28 Pomieszczenia i systemy utrzymania, wymagania zoohigieniczne w budynkach - 1h

29,30 Stada zachowawcze drobiu. Alternatywne sposoby utrzymania drobiu a ochrona środowiska - 2h

Tematyka ćwiczeń

1-4 Utrzymanie bydła, zapewnienie dobrostanu, oddziaływanie na środowisko - 4h.

5-6 Obrót stada zwierząt - 4h.

7,8 Potrzeby pokarmowe zwierząt, planowanie bazy paszowej - 2h.

9-12 Metody ograniczania ujemnego wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko - 4h.

13-14 Produkcja odchodów zwierzęcych, magazynowanie i wykorzystanie 2h

15,16 Rola wypasu kulturowego owiec w ochronie środowiska przyrodniczego na terenach Parków Narodowych w Karpatach - 2h.

17, 18 Wypas wielkoobszarowy szansą na ograniczenie regresu owczarstwa i zachowanie zrównoważonej gospodarki łąkowo pastwiskowej - 2 h.

19,20 Podstawowe pojęcia, nazewnictwo, grupy produkcyjne i wiekowe trzody chlewnej - Wymagania mikroklimatyczne różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej - 2h

21-22 Systemy utrzymania świń: typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni - 2h

23,24 Czynniki determinujące dobrostan świń podczas transportu i obrotu przedubojowego - 2h

25,26 Wielkotowarowa (przemysłowa) produkcja mięsa drobiu -obciążenie środowiska - 2h.

27,28 Przemysłowa produkcja jaj konsumpcyjnych - 2h.

29,230 Lęgi i wychów młodych ptaków, pielęgnacja drobiu dorosłego (Stacja Doświadczalna w Rząsce) - 2h.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 100; ECTS: 4

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 60; ECTS: 2,4

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 40; ECTS: 1,6

Literatura:

Kuczek J.P. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska. Wyd. Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 1999.

Szulc i wsp. Chów i hodowla zwierząt. Wyd. AR Wroc., Nr ISBN 83-89189-77-1, 2005

Zootechnika, tom I,II i III PWRiL Warszawa, wyd. V, 1985

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. Materiały z konferencji Naukowej, Warszawa, 2001

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, s. Zootechnika, z.14, 1974

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska. Materiały z konferencji Naukowej, Warszawa, 1999.

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. Materiały z konferencji Naukowej, Warszawa, 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student jest w stanie scharakteryzować podstawowe informacje związane z produkcją zwierzęcą. Rozróżniać pozytywne i negatywne skutki produkcji zwierzęcej oraz oddziaływanie jej na środowisko. Student potrafi wybrać skuteczne metody i sposoby postępowania w celu uzyskania pozytywnego wpływu lub przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom mogącym wystąpić w chowie poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Umiejętności - student umie zaprojektować bazę paszową dla stada zwierząt, oszacować wielkość produkowanych odchodów zwierzęcych, zaplanować wielkość niezbędnych magazynów/zbiorników na odchody oraz sposób ich wykorzystania w gospodarstwie.

Kompetencje społeczne:

ma świadomość znaczenia produkcji zwierzęcej dla człowieka i środowiska,

dostrzega potrzebę doskonalenia swojej wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w produkcji zwierzęcej,

ma świadomość ryzyka i skutków oddziaływania przemysłowej produkcji zwierzęcej na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie treści kształcenia objętych wykładami - test

Zaliczenie treści kształcenia objętych ćwiczeniami audytoryjnymi i laboratoryjnymi – test oraz wykonanie i zaliczenie projektu

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)