Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i organizacja przemysłu rolno-spożywczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s5.EOP.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja przemysłu rolno-spożywczego
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki funkcjonowania przemysłu spożywczego w strukturze polskiego sektora przetwórczego oraz w strukturze agrobiznesu.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia roli i znaczenia przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej, makroekonomiczne i rynkowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, procesy rozwojowe i konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Pełny opis:

Wykłady:

1-(3). Udział przemysłu spożywczego w sektorze przetwórczym oraz

w PKB. Struktura polskiego przemysłu spożywczego. grupy, klasy

i branże. Klasyfikacja przemysłu spożywczego, według PKD.

2-(3). Charakterystyka branż przemysłu spożywczego.

Poziom spożycia artykułów żywnościowych w Polsce. Dynamika

zmian poziomu spożycia.

3-(2). Możliwość wyżywienia społeczeństwa. Model spożycia

i predykcja popytu na żywność. Rola żywności w krajowym rynku

dóbr i usług konsumpcyjnych.

4-(2). Charakterystyka surowców dla przemysłu spożywczego. Pojęcie

bazy surowcowej dla przemysłu spożywczego. Rozproszenie baz

surowcowych.

5-(2). Wahania sezonowe podaży surowca i popytu na wyroby

gotowe przemysłu spożywczego. Szczególne warunki realizacji

produkcji w przemyśle spożywczym.

6-(3). Specyfika przemysłu spożywczego. Konkurencyjność polskiego

przemysłu spożywczego. Prognoza rozwoju i przemian

strukturalnych przemysłu spożywczego.

7-(3). Wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego przemysłu rolno-

spożywczego. Konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-

spożywczego.

8-(12). Prezentacja branż przemysłu spożywczego. Nowe tendencje

i organizacja przemysłu rolno-spożywczego oraz potrzeba

ciągłego aktualizowania wiedzy. (prezentacja w grupach).

Literatura:

Literatura podstawowa:

-Kapusta F.: Teoria agrobiznesu. Część I. Wyd. Akademii

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1998.

-Raporty rynkowe IERiGŻ-PIB, Warszawa.

-Przemysł Spożywczy (miesięcznik). Wydawnictwo SIGMA NOT.

Literatura uzupełniająca:

-Analizy Rynkowe. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa

i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy.

-Agencja Rynku Rolnego.MRiRW. Raporty, analizy.

(w formie elektronicznej)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada wiedzę o polskim przemyśle spożywczym.

2. Zna model spożycia i predykcji popytu na żywność.

3. Charakteryzuje rolę przemysłu rolno-spożywczego

w gospodarce narodowej.

Umiejętności:

1. Prezentuje branże przemysłu rolno-spożywczego.

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Poznanie specyfiki organizacji baz surowcowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Ocena podsumowująca: pisemny egzamin z całości wiedzy przedstawionej na wykładach oraz z prezentacji branż przemysłu rolno-spożywczego. (w formie testu)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.