Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agroturystyka w gospodarstwach ekologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s5.AGE.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agroturystyka w gospodarstwach ekologicznych
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem pzredmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanych z celowością i uwarunkowaniami łączenia działalności agroturystycznej z prowadzeniem gospodarstwa według zasad rolnictwa ekologicznego.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem produktów pochodzących z własnej produkcji ekologicznej w żywieniu gości. Zostaną przedstawione przykłady płodozmianów warzywnych oraz polowych dostarczających żywność ekologiczną. Omówione zostanie planowanie całodziennego wyżywienia z wykorzystaniem produktów wytwarzanych we własnym gospodarstwie ekologicznym.

Pełny opis:

Tematy wykładów:1. Zasadność łączenia agroturystyki z rolnictwem ekologicznym. Zapoznanie z literaturą.

2. Relacje pomiędzy rolniczą produkcją ekologiczną a agroturystyką.

3. Zasady rolnictwa ekologicznego.

4. Cele i założenia ekologicznej produkcji roślinnej

5. Rolnictwo biodynamiczne.

6. Zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym.

7. Zasady atestacji produkcji ekologicznej.

8. Jakość produktów żywnościowych pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

9. Wpływ działalności agroturystycznej na strukturę użytkowania ziemi i strukturę zasiewów gosp. ekologicznego.

10. Przykłady płodozmianów warzywnych przystosowanych do działalności agroturystycznej.

11. Przykłady płodozmianów z udziałem roślin rolniczej produkcji polowej przystosowanych do działalności agroturystycznej.

12. Możliwości wykorzystania produktów ekologicznych w działalności agroturystycznej.

13. Planowanie całodziennego wyżywienia z wykorzystaniem produktów wytwarzanych we własnym gospodarstwie ekolog.

14. Funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego przystosowanego do działalności agroturystycznej.

15. Agroturystyka w gospodarwach ekologicznych jako forma aktywnego życia społecznego i gospodarczego na terenach wiejskich.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny:- ; ECTS:-

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków; 1-72.

Klima K., Szarek K. 2003. Uwarunkowania rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych w województwie małopolskim. Acta Agraria et Silv. ser. Agraria no XL; 189-197.

Klima K., Szarek K. 2004. Agroturystyka w gospodarstwach ekologicznych Beskidu Niskiego. [W:] Monografia pt. "Wybrane zagadnienia we współczesnym rolnictwie", tom. 1, pod red. Z. Zbytka. PIMR Poznań; 156-162.

Sikora J. 1999. Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wyd. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa; 1-256Sznajder M., Przezbórska L. 2006. Agroturystyka. Wyd. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa; 1-257.

Wiśniowska-Kielian B., Klima K. 2006. Porównanie zawartości makroelementów w ziarnie pszenicy z gospodarstw ekolgicznych i konwnecjonalnych. Journal of Research and Application Engineering, Poznań, vol. 51; 204-208.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna relacje pomiędzy produkcją ekologiczną a agroturystyką

2. Charakteryzuje wykorzystanie produktów ekologicznych w działalności agroturystycznej

Umiejetności

1. planuje wyżywienie z wykorzystaniem własnych produktów

2. określa oddziaływanie agroturystyki na strukturę użytkowania ziemi i strukturę zasiewów w gospodarstwie ekologicznym

Kompetencje:

1. posiada świadomość zaangażowania w życie społeczne i zawodowe na obszarach wiejskich

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.