Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Standardy ekologiczne w przemyśle rolno-spożywczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s2.SER.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standardy ekologiczne w przemyśle rolno-spożywczym
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie norm i standardów stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym. W czasie zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem żywności. Scharakteryzowane zostaną systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo żywności: GCP, GPH, HACCP, PN-EN ISO 22000,

Codex Alimentarius

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Unia Europejska szanse i zagrożenia dla środowiska, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

2. Światowe prawo żywnościowe – Codex Alimentarius.

3. Nadzór sanitarny nad produkcją żywności, obowiązujące akty prawne.

4. System Informowania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych w UE.

5. Konsument na rynku artykułów żywnościowych.

6. Regulacje prawne o warunkach zdrowotnych żywności.

10. Działanie krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach żywnościowych i paszach.

11. Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Tematyka ćwiczeń

1-2. Omówienie systemów zapewniających jakość żywności.

3-15. Opracowanie księgi HACCP dla zakładu/sklepu/stołówki/ produktu.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

1. Berdowski J. B. 2003. HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points = Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli : system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Warszawa, EIJ.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności

- identyfikuje główne systemy zapewniając jakość i bezpieczeństwo żywności

- integruje wiedzę z rożnych dyscyplin

umiejętności:

- wykonuje księgę HACCP dla wybranego zakładu

kompetencje społeczne

- organizuje prace w małym zespole (3 osobowe zespoły) celem wykonania księgi HCCP

- posiada świadomość ciągłego dokształcania

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

- ocena księgi HACCP uwzględniać będzie poprawność merytoryczną i wizualną, efektywność i organizację pracy w zespole

Wykłady

- zaliczenie na ocenę (zadania testowe)

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.