Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s2.MIK.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z pozycją grzybów wśród organizmów, ich rolą w ekosystemach oraz zwrócić uwagę studentów na różnorodne sposoby wykorzystania grzybów przez człowieka.

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące roli grzybów w środowisku i wykorzystania grzybów w procesach biotechnologicznych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pozycja grzybów wśród organizmów.

2. Morfologia, fizjologia i systematyka grzybów. Bioróżnorodność i zdolności adaptacyjne grzybów.

3-4. Warunki rozwoju grzybów - wymagania minimalne i specyficzne, rozprzestrzenienie geograficzne grzybów. Rola grzybów w ekosystemie: saprotrofy, biotrofy, pasożyty. Grzyby a zmiany środowiska.

5-7. Ekologia grzybów miejsce grzybów w strukturze zbiorowisk roślinnych (endofity, porosty, mikoryza).

8-9. Biochemiczne uzdolnienia grzybów, biotechnologia grzybów - produkcja żywności, używek i pasz (drożdże).

10-11. Biochemiczne uzdolnienia grzybów, biotechnologia grzybów - produkcja żywności i substancji pomocniczych w przemyśle spożywczym (grzyby strzępkowe).

12-13. Szkody wyrządzane przez grzyby - choroby roślin, psucie się produktów, choroby zwierząt i ludzi, biodeterioracja.

14-15. Dziko rosnące grzyby jadalne i trujące.

Ćwiczenia:

1. Cechy morfologiczne grzybów - budowa plechy, typy strzępek wegetatywnych.

3. Cechy morfologiczne grzybów - rodzaje zarodnikowania, typy zarodników i owocników. Różnorodność grzybów wielkoowocnikowych.

4. Podstawowe techniki badań laboratoryjnych w mikologii.

5. Sposoby sporządzania podłoży do hodowli grzybów - pożywki podstawowe.

6. Sposoby sporządzania podłoży do hodowli grzybów - pożywki selektywne.

7. Uzyskiwanie czystych kultur i ich przechowywanie.

8. Metody badań mikologicznych w terenie.

9. Metody izolacji grzybów z materiału roślinnego.

10. Metody izolacji grzybów z gleby i ryzosfery.

11. Metody inokulacji roślin wybranymi patogenami.

12. Sprawdzanie patogeniczności grzybów dla roślin.

13. Metody oceny porażenia roślin przez grzyby.

14. Metody oznaczania zasiedlenia nasion przez grzyby.

15. Grzyby antagonistyczne.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Gumińska B., Wojewoda W. 1985. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, Warszawa

LaessoeT., Del Conte A. 1997. Grzyby - Wielka Księga. Wiedza i Życie, Warszawa

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna. PWN, Warszawa

MullerE., Loeffler W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę o roli grzybów w środowisku

- zna możliwości wykorzystania grzybów przez człowieka w procesach biotechnologicznych do uzyskania różnych produktów na skalę przemysłową.

Umiejętności:

- potrafi dobrać odpowiednie metody izolacji grzybów ze środowiska i prowadzenia hodowli grzybów,

- umie rozpoznawać elementy morfologiczne wybranych rodzajów grzybów,

- ma umiejętność wskazania czynników wpływających na przebieg procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem grzybów.

Kompetencje społeczne:

- rozwój zdolności interpersonalnych, takich jak: gotowość do pracy w grupie, organizowanie działań zespołowych, dobra komunikacja z zespołem, umiejętność rozwiązywania problemów,

- rozumie potrzebę zdobywania nowych umiejętności i wiedzy związaną z ciągłym postępem nauki i techniki w biotechnologii oraz rozwojem społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Oceny formujące:

1. Oceny za praktyczne wykonywanie projektów realizowanych indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych. Przy ocenianiu brana jest pod uwagę umiejętność zrozumienia poleceń prowadzącego, efektywność i organizacja pracy zespołu, zaangażowanie w pracę grupy (ćw. 1-15).

2. Oceny ze sprawozdań z projektów. Ocena uwzględnia poprawność opisania celu i metodyki projektu oraz obliczeń i interpretacji wyników, a także umiejętność wyciągania wniosków (ćw. 9, 14).

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady:

Test pisemny zawierający pytania problemowe, ograniczony czasowo.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.