Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s2.GEO.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoochrona
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawiony zostanie polski system geoochrony w realiach Unii Europejskiej, jak również ochrona dziedzictwa geologicznego w programach działalności organizacji międzynarodowych. Zaprezentowane zostaną możliwości ochrony stanowisk geologicznych wynikające z przepisów prawnych polskiego ustawodawstwa (rezerwaty geologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody nieożywionej), jak również Program Geosites oraz Globalna Sieć Geoparków UNESCO. Scharakteryzowane zostaną procedury tworzenia geostanowisk i geoparków oraz sposoby upowszechnianie geoochrony poprzez edukacje i turystykę. Przedstawione zostaną wybrane przykłady ochrony georóżnorodności z terenu Polski Południowej.

Pełny opis:

Program wykładów:

1-2. Geoochrona w programach działalności organizacji międzynarodowych. Polski system geoochrony w realiach Unii Europejskiej.

3-5. Realizacja idei geoochrony na terenie parków narodowych i rezerwatów geologicznych. Stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody jako formy ochrony dziedzictwa geologicznego.

6-7. Program Geosites. Formalne aspekty tworzenia geostanowisk w Polsce. Przykłady z terenu Małopolski.

8-9. Globalna Sieć Geoparków UNESCO. Procedury tworzenia. Polskie propozycje geoparków.

10-11. Ochrona efektów rzeźbotwórczej działalności geologicznych procesów egzogenicznych.

12-13 Ochrona efektów rzeźbotwórczej działalności geologicznych procesów endogenicznych.

14-15. Znaczenie edukacji i turystyki w upowszechnianiu elementów dziedzictwa geologicznego.

Program ćwiczeń terenowych:

1-9. Prezentacja elementów geoochrony na terenie Niecki Nidziańskiej.

Program ćwiczeń laboratoryjnych:

1-2. Ochrona dziedzictwa geologicznego in situ - referaty studentów.

3-4. Ochrona dziedzictwa geologicznego ex situ - referaty studentów.

5-6. Nowe możliwości ochrony wartościowych form dziedzictwa geologicznego w miejscu zamieszkania studenta - referaty studentów.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 12; ECTS: 0,48

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Gradziński R., 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Warszawa.

2. Red. M. Grzegorczyk 2007. Integralna ochrona przyrody. Kraków IOP.

3. Simonides E. 2008. Ochrona przyrody. WUW.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą form ochrony dziedzictwa geologicznego i potrzeb jego zachowania w warunkach in situ i ex situ,

- Student zna prawne aspekty ochrony dziedzictwa geologicznego jako formy zabezpieczenia unikatowych form lub zjawisk, cennych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Umiejętności:

- Student potrafi korzystać z baz danych zawierających informację o formach ochrony dziedzictwa geologicznego w Polsce,

- Student potrafi scharakteryzować i zaplanować obieg dokumentów przy procedurze związanej z objęciem ochroną obiektu geologicznego jako pomnika przyrody nieożywionej.

Kompetencje społeczne:

- Student docenia potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie nauk o Ziemi, przy zastosowaniu nowoczesnych baz danych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca (ćwiczenia):

- obecność i czynny udział w ćwiczeniach terenowych (ćw. 1-9) ,

- referat indywidualny dotyczący elementów geoochrony w miejscu zamieszkania studenta (ćw. 1-6).

Egzamin z części wykładowej zawierający pytania otwarte i pytania testowe (około 25 pytań) przeprowadzany jest w formie pisemnej.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.