Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.A221.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy integracji europejskiej
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godz. wykładów dotyczących problemów integracji wynikających w członkostwa w UE w aspekcie zarówno rolnictwa jak i szerzej, czyli rozwoju obszarów wiejskich, w tym priorytetów rozwoju w perspektywie 2007 - 2013. Przedstawiane zagadnienia ukazywane są z różnych punktów widzenia, a więc zarówno Polski (okres transformacji od gospodarki centralnie planowanej do regulowanej wymaganiami WPR), jak i wynikających z globalizacji.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności samodzielnego docierania do różnych źródeł informacji o problemach wynikających z integracji UE, zarówno z punktu widzenia „starych” członków UE, a więc „15” jak i nowych czyli kolejno „10” i „2" oraz poznanie nie tylko perspektywy polskiej i unijnej, ale także spoza UE - głównie USA, krajów rozwijających się oraz nowych potęg rolniczych tj. Brazylii, Argentyny, Australii, a także organizacji międzynarodowych np. WTO.

Pełny opis:

1. Udział rolnika w cenie produktu – Irlandia, Wielka Brytania, Polska – chleb, mleko i jego przetwory.

2. Chleb a biopaliwa.

3. Chleb a biopaliwa.

4. Zakup ziemi w wybranych państwach UE – Dania, Francja, Wielka Brytania, Irlandia.

5. Zakup ziemi w wybranych państwach UE – Dania, Francja, Wielka Brytania, Irlandia.

6. Emigracja zarobkowa w UE.

7. Emigracja zarobkowa w UE.

8. Wskaźnik jakości życia HDJ w UE.

9. Wskaźnik jakości życia HDJ w UE.

10. Spór o wódkę i wina w UE.

11. Wolność ekonomiczna (Index of Economic Freedom) w UE.

12. Wolność ekonomiczna (Index of Economic Freedom) w UE.

13. Problem odłogowania w „15”.

14. Problem odłogowania w „15”.

15. Rolnictwo w programach politycznych partii w Polsce.

16. Rolnictwo w programach politycznych partii w Polsce.

17. WPR – droga do zrównoważonego rolnictwa na globalnych rynku.

18. WPR – droga do zrównoważonego rolnictwa na globalnych rynku.

19. Dochody rodzin rolniczych w wybranych państwach UE (Irlandia, Wielka Brytania, Polska).

20. ochody rodzin rolniczych w wybranych państwach UE (Irlandia, Wielka Brytania, Polska).

21. Model rodziny a zmiany na rynku żywności.

22. Model rodziny a zmiany na rynku żywności.

23. Bariery realizacji programów UE na obszarach wiejskich.

24. Bariery realizacji programów UE na obszarach wiejskich.

25. Cechy działania spółdzielni UE (Francja, Irlandia).

26. Cechy działania spółdzielni UE (Francja, Irlandia).

27. Kwotowanie produkcji a zmiany w sektorze mlecznym UE.

28. Kwotowanie produkcji a zmiany w sektorze mlecznym UE.

29. GMO i „Pokojowe współistnienie GMO”.

30. GMO i „Pokojowe współistnienie GMO”.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura przedmiotu musi być aktualna, stąd więc zalecane są wydawnictwa drukowane i internetowe: UKIE. EUROSTAT, FAPA, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Raporty FAMMU/FAPA.

Literatura pomocnicza: Rzeczpospolita – str.: Ekonomia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)