Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z3.A169.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem studiów fizjologii roślin z biochemią jest poznanie procesów życiowych, czyli funkcjonowania organizmów roślinnych, jako podstawy wzrostu, rozwoju i plonowania, uwarunkowanych procesami pobierania, wymiany i przemiany materii i energii, uzależnionych w swej efektywności od działania różnych czynników. Studia poszczególnych procesów fizjologicznych będą dotyczyć:

a) współczesnej problematyki i metodyki badawczej,

b) fizyko chemicznych i molekularnych podstaw ich mechanizmów,

c) znaczenia dla organizmów roślinnych i całej biosfery,

d) wpływu poszczególnych czynników wewnętrznych (uwarunkowanych genetycznie) i zewnętrznych (środowiskowych) oraz specyfiki i znaczenia ich współdziałania,

e) aspektów praktycznych łączących się z potrzebami i oczekiwaniami różnych dyscyplin nauk rolniczych oraz praktyki rolniczej.

Pełny opis:

PROGRAM WYKŁADÓW

GOSPODARKA WODNA ROŚLIN (2 godz.)

1. Potrzeby wodne rośliny, okresy krytyczne, konsekwencje braku i nadmiaru wody dla produktywności

2. Własności osmotyczne komórek, dyfuzja i osmoza

3. Mechanizmy pobierania i przewodzenia wody

4. Transpiracja

POKARMY MINERALNE ROŚLIN ( 2 godz.)

1. Fizjologiczna rola składników niezbędnych

2. Wpływ czynników zewnętrznych na pobieranie składników mineralnych

3. Mechanizmy biernego i czynnego pobierania jonów przez komórki

4. Biologiczne wiązanie azotu

5. Prawa rządzące żywieniem mineralnym roślin

ASYMILACJA DWUTLENKU WĘGLA (4 godz.)

1. Mechanizm fotosyntezy i jego modyfikacje u różnych roślin

2. Naturalne czynniki fotosyntezy

3. Wpływ zanieczyszczeń gazowych, kwaśnych deszczów, UV oraz efektu cieplarnianego na globalną produktywność fotosyntetyczną

4. Produktywność fotosyntetyczna a tworzenie plonu rolniczego

WZROST I RUCHY ROŚLIN (2 godz.)

1. Czynniki zewnętrzne wzrostu

2. Regulatory wzrostu: charakterystyka, mechanizmy działania i testy, zastosowanie syntetycznych regulatorów wzrostu w rolnictwie

3. Ruchy roślin

ROZWÓJ ROŚLIN (2 godz.)

1. Cykle życiowe roślin

2. Różnicowanie tkanek i fotomorfogeneza

3. Charakterystyka etapów rozwoju

4. Długość życia, starzenie się i śmierć organizmów roślinnych

PODSTAWY FIZJOLOGII STRESÓW ( 3 godz.)

1. Charakterystyka stresowego wpływu czynników zewnętrznych na organizmy

2. Mrozoodporność i zimotrwałość roślin

3. Odporność na chłód, suszę i zasolenie (mechanizmy i ograniczanie szkodliwości)

-------------------------------

PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

GOSPODARKA WODNA ROŚLIN (2 godz.)

1. Pęcznienie nasion

2. Osmoza

3. Pobieranie i transport wody

POKARMY MINERALNE ROŚLIN (2 godz.)

1. Objawy niedoboru pierwiastków, wykazanie niezbędności boru dla roślin, wzrost roślin motylkowatych na glebie sterylizowanej i nie sterylizowanej

2. Wpływ zasolenia podłoża na wzrost, wpływ odczynu podłoża na wzrost

3. Antagonistyczny wpływ jonów wapnia i potasu na uwodnienie cytoplazmy, antagonizm jonów a wzrost roślin

4. Wpływ Pb i Cd na pobieranie i akumulację w tkankach potasu, wapnia,i żelaza

ASYMILACJA DWUTLENKU WĘGLA (4 godz.)

1. Promieniowanie fotosyntetycznie czynne:

2. Wykorzystanie fluorescencji chlorofilu do pomiaru wydajności fotochemicznej PSII

3. Czynniki regulujące natężenie fotosyntezy: niezbędność dwutlenku węgla dla fotosyntezy, wyznaczanie zależności natężenia fotosyntezy od gęstości strumienia kwantów

WZROST I RUCHY ROŚLIN (2 godz.)

1. Wyznaczanie strefy wzrostu korzenia, wyznaczanie strefy wzrostu łodygi i strefy wzrostu liści roślin jednoliściennych, wpływ temperatury i promieniowania na wzrost siewek, wpływ auksyny na wzrost koleoptyli, wpływ auksyny na wzrost korzeni, wpływ kwasu giberelinowego na wzrost roślin karłowych, wpływ kwasu giberelinowego na kiełkowanie ziarniaków pszenicy i wzrost siewek

2. Fototropizm kiełków zbóż, geotropizm korzenia i pędu, geotropizm "poprzeczny", hydrotropizm korzeni, termonastia płatków korony kwiatu, epinastia

ROZWÓJ ROŚLIN (2 godz.)

1. Wykazanie spoczynku nasion, kiełkowania,usuwanie spoczynku nasion działaniem chłodu, wpływ kinetyny i promieniowania na kiełkowanie nasion sałaty, obserwacje zróżnicowania stożków wzrostu

2. Wpływ długości dnia na rozwój roślin dnia długiego i dnia krótkiego, wpływ promieniowania na etiolację, wpływ auksyny na dominację wierzchołkową, biegunowość pędu, wpływ auksyny i kwasu giberelinowego na ukorzenianie siewek, regeneracja całej rośliny z liścia.

PODSTAWY FIZJOLOGII STRESÓW (3 godz.)

1. Fizjologiczne następstwa działania na rośliny dwutlenku siarki/ozonu

2. Pomiar uszkodzeń membran komórkowych metodą konduktometryczną, wykorzystanie metody fluorescencyjnej do pomiarów uszkodzeń fotoukładów

3. Fizjologiczne następstwa działania suszy na rośliny, wpływ chłodu na aktywność fotosyntetyczną, wpływ temperatur suboptymalnych na syntezę chlorofilu

Literatura:

1. Kopcewicz J. Fizjologia roślin, 2007. PWN. W-Wa

2. Woźny A. Komórki roślinne w warunkach stresu, 2004.W.N. UAM Poznań.

3. Milthorpe F.L., Moorby J. Wstęp do fizjologii plonowania roślin, 2003. PWRiL W-wa.

4. Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii dla studentów wydziału rolniczo-ekonomicznego. Akademia Rolnicza w Krakowie. 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a/ student orientuje się w zakresie fizyko -chemicznego, biochemicznego i molekularnego podłoża procesów fizjologicznych,

b/ poznaje mechanizmy wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamikę zmian procesów życiowych,

c/ poznaje zastosowanie teoretycznych podstaw fizjologii roślin do rozwiązywania problemów agronomicznych i ochrony środowiska.

d/ słuchacz pogłębia wiedzę z zakresu ogólnej biologii roślin

Umiejętności:

a/ student opanowuje laboratoryjne techniki pomiarów wybranych procesów fizjologicznych roślin,

b/ zapoznaje się z metodami gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych pomiarowych

c/ wykorzystuje uzyskaną wiedzę do wyjaśniania prawidłowości funkcjonowania organizmów roślin na różnych poziomach ich organizacji

Kompetencje społeczne:

a/ student organizuje i włącza się w prace grup badawczych stworzonych w celu przeprowadzenia określonego eksperymentu,

b/ rozumie potrzebę znajomości procesów życiowych organizmów roślinnych dla prawidłowego prowadzenia działalności rolniczej oraz ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące:

ĆWICZENIA

a/ Pisemne sprawdziany: 3-5 pytań, odpowiedź na każde pytanie jest oceniana osobno i na tej podstawie obliczana jest ocena średnia z całego sprawdzianu. Pytania: materiał wykładowy + zakres problemów przewidzianych na bieżące zajęcia.

Poprawa ocen niedostatecznych - pisemna albo ustna po ustaleniu 2 terminów spotkań,

b/ocena opracowań wyników pomiarów otrzymywanych w czasie ćwiczeń,

c/ obserwacja jakości pracy laboratoryjnej (orientacja w zestawie analitycznym, prawidłowość i staranność pomiarów, współpraca z innymi studentami)

Ocena końcowa: średnia ze wszystkich ocen formujących

EGZAMIN

a/ pierwszy i termin poprawkowy: egzamin testowy (około 90 pytań z całego zakresu przedmiotu, pytania z 4 wariantami odpowiedzi)

W przypadkach wątpliwych, krótka rozmowa wyjaśniająca problemy z oceną egzaminu,

b/ trzeci termin: egzamin ustny

W celu ułatwienia przygotowania do sprawdzianów na ćwiczeniach i końcowego testu egzaminacyjnego, studenci po każdym wykładzie otrzymują zestaw szczegółowych pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)