Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L4.SOB.NL.REKXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia biznesu
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu socjologii biznesu. Na treść wykładów składać się będzie krótki przegląd historii myśli społecznej ze szczególnym uwzględnieniem różnic między głównymi nurtami socjologii i ekonomii oraz zaprezentowanie różnych koncepcji człowieka w gospodarce. W części

ćwiczeniowej kursu słuchacze będą mogli zapoznać się z istotą skutecznej motywacji do działania, a także sposobami komunikowania się oraz skutecznych negocjacji opartych na zasadach.

Pełny opis:

Wykłady (10 godzin)

1. Socjologia ekonomiczna a socjologia biznesu - definicje dyscypliny oraz problemy badawcze.

2.Trzy koncepcje człowieka w gospodarce - człowiek społeczny, ekonomiczny, społeczno - ekonomiczny.

3. Państwo w gospodarce. Funkcje aparatu państwowego w gospodarce.

4. Historia mysli społecznej ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy głównymi nurtami socjologii i ekonomii.

5. Rozwój społeczno - gospodarczy. Gospodarka i polityka jako czynniki rozwoju.

6. Nierównomierność tempa rozwoju w czasie i w przestrzeni. Przemieszczanie się przodujących ośrodków rozwoju. Dylematy współczesnej cywilizacji. Hipoteza Pestela i Mesarovicia nt. przyszłości rozwoju.

7. Kapitał ludzki a kapitał społeczny. Próba oszacowania inwestowania w kapitał ludzki

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pozyskiwanie i rozwój pracowników. Stosunki pracownicze.

8. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Rola i funkcje komunikacji niewerbalnej.

9. Środowisko pracy - proksemika jako forma organizacji przestrzeni.

10. Motywowanie do działania. Kariera i jej funkcja motywacyjna. Istota motywacji pracowniczej.

Ćwiczenia (5 godzin):

1-2. Przetarg pozycyjny czy negocjacje wokół meritum. Jak negocjować skutecznie. Zasady procesu negocjacji. Gry negocjacyjne.

3. Rodzaje zachowań nieasertywnych. Definicje i fundamenty zachowania asertywnego. Techniki asertywności.

4-5. Komunikacja perswazyjna, strategie zachowań perswazyjnych. Umiejętność postępowania w sytuacji konfliktowej. Procesy rozwiązywania konfliktów.

Literatura:

1. Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa

2.Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3.Fisher R., Ury W. 1992, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Państ.Wyd. Ekon.

4. McKenna E., Beech N., 1999. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Felberg SJA. Warszawa.

5.Morawski W., 2001. Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student dysponuje wiedzą z zakresu istoty skutecznej motywacji do działania, a także sposobów komunikowania sie;

- wiedza zdobyta przez studentów ma im umożliwić skuteczne negocjacje w oparciu o zasady;

Umiejetności:

- student potrafi określić miejsce człowieka w gospodarce;

- student potrafi wskazać techniki mające na celu wywieranie wpływu społecznego;

- student zdobywa umiejetności pozwalające na skuteczne negocjowanie;

Kompetencje społeczne:

- student zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego negocjowania;

- student dostrzega istotę i powszechność wpływu społecznego w codziennym życiu;

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- aktywność w trakcie zajęć,

Wykłady:

Ocena końcowa - egzamin pisemny składajacy sie z otwartych pytań problemowych.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 10 godz.

- ćwiczenia – 5 godz.

- egzamin końcowy - 2 godz.

- konsultacje - 4 godz

Razem: 21 godz.: 25 = 0,8 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie się do ćwiczeń (do dyskusji, przegląd literatury, zapoznanie się z metodyką obliczeń itp.), - 10 godz.

- penetracja literatury - 5 godz.

- przygotowanie się do egzaminu końcowego - 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. : 25 = 1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)