Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spółdzielczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L3.SPO.NL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spółdzielczość
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem ruchu spółdzielczego, zasadami funkcjonowania różnych typów spółdzielni wiejskich oraz roli i miejscu spółdzielczości w gospodarce narodowej Polski i UE. Spółdzielnia jest zarówno przedsiębiorstwem jak i organizacją społeczną. Główną problematyką merytoryczną będzie więc wykazanie specyfiki działalności spółdzielni i jej roli w zakresie spełniania celów gospodarczych i społecznych.

Pełny opis:

Spółdzielczość Polski po zmianie systemu społeczno-gospodarczego w naszym kraju przeszła restrukturyzację w różnych ich aspektach funkcjonowania. Uwaga słuchaczy zostanie skierowana na funkcjonowanie spółdzielni w warunkach gospodarki rynkowej, na problemy zakładania spółdzielni, prawo spółdzielcze, statut, zarządzanie spółdzielnią, oraz na miejsce i rolę spółdzielni w krajach UE. Podczas wykładów poruszane będą następujące zagadnienia;

1. Istota spółdzielczości - klasyfikacja spółdzielni - 1 godz.

2. Zasady spółdzielcze i ich ewolucja - 1 godz.

3. Prawo spółdzielcze, a w tym: tryb zakładania spółdzielni, prawa i obowiązki członków - 1 godz.

4. Organy spółdzielcze i ich kompetencje - 1 godz.

5. Zasady gospodarowania - podstawowe fundusze, ich tworzenie i przeznaczenie - 1 godz.

6. Lustracja, łączenie i podział spółdzielni - 1 godz.

7.Upadłość i likwidacja - zasady przeznaczenia majątku, regulowanie zobowiązań - 1 godz.

8. Międzynarodowy ruch spółdzielczy - 1 godz.

9. Spółdzielczość rolnicza w Europie - 1 godz.

10. Podstawowe zapisy statutu spółdzielni europejskiej - 1 godz.

11. Nowe formy spółdzielczości - spółdzielnia socjalna - 1 godz.

12. Spółdzielcze grupy producenckie - 1 godz.

13. Kondycja współczesnej spółdzielczości i perspektywy rozwoju - 1 godz.

14. Możliwości pozyskania funduszy publicznych przez spółdzielczość. 1- godz.

15. Zaliczenie przedmiotu

Ćwiczenia. Podczas ćwiczeń studenci w małych grupach (8 -10) tworzą przedsiębiorstwo spółdzielcze, formułują zapisy statutowe i regulaminowe, organizują i prowadzą walne zgromadzenie członków spółdzielni - przygotowują plan zebrania i sposób jego prowadzenia. Obliczają wsparcie finansowe dla grup producenckich, oraz rozwiązują zadania z zakresu rachunku ekonomicznego w spółdzielniach.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

B. Brzozowski, "Spółdzielczość wiejska" 2003, Skrypty AR w Krakowie

W. Boguta, J. Ejsmont, R. Kamiński, "Spółdzielczość wiejska" WSiP s.a. Warszawa

B. Brzozowski, 2008, Podstawy gospodarki spółdzielczej,UR w Krakowie

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- studenci posiadają ogólną wiedzę z zakresu istoty i rozwoju ruchu spółdzielczego, zasad funkcjonowania różnych typów spółdzielni wiejskich oraz roli i miejscu spółdzielczości w gospodarce narodowej.

Umiejętności;

- potrafią założyć firmę, opracować statut jej działania, opracować regulaminy funkcjonowania organów spółdzielczych oraz ocenić na podstawie zapisów księgowych sytuację finansową spółdzielni.

Kompetencje społeczne;

- potrafią pracować zespołowo w małych grupach w celu wykonania określonego zadania,

- umiejętnie mogą poprowadzić zebranie różnych organizacji, gdyż ćwiczyli to na przykładzie WZ członków spółdzielni.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z materiału wykładowego.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy na ćwiczeniach w trakcie semestru, w tym;

- opracowania przykładowego statutu spółdzielni,

- zaangażowanie w dyskusję nad zapisami statutu,

Ponadto zaliczenie pisemne z zakresu obliczania wsparcia dla grup producenckich i rachunku ekonomicznego w spółdzielniach.

Ocena końcowa; Średnia ocen z powyższych ocen formujących.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.