Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.95.RS.NI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo na świecie
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu:

Wiedza o rolnictwie różnych regionów świata i wpływie na gospodarkę i rolnictwo takich czynników jak działalność międzynarodowych organizacji i wiodących gospodarek światowych: St. Zjednoczonych, UE i Chin, Umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł informacji o rolnictwie na świecie.

Cele przedmiotu:

Nauczanie przedmiotu obejmuje zapoznanie się ze stanem produkcji rolniczej w różnych częściach świata, w kontekście ich zróżnicowania geograficznego i ekonomicznego. W dobie globalizacji funkcjonowanie w integrującej się gospodarce światowej wymaga wiedzy poszerzonej o problemy odmienne od krajowych i europejskich.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w specyfikę rolnictwa na świecie; poziom produkcji rolniczej a perspektywy wyżywienia ludności różnych rejonów świata.

2. Rolnictwo jako źródło surowców technologicznych i energetycznych.

3. FAO, WTO, NAFTA, OECD – ich wpływ na rozwój rolnictwa na świecie.

4. Najwięksi producenci i eksporterzy towarów rolno-spożywczych.

5. Potencjał i rejonizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w skali świata.

6. Zasoby ziem uprawnych na świecie, ochrona gleb przed erozją i zasoleniem.

7. Rolnictwo nawadniane - zasoby wodne i rodzaje nawodnień rolniczych.

8. Rolnictwo zrównoważone i jego perspektywy w skali globalnej.

9. Kierunki rozwoju rolnictwa oraz techniki rolniczej w St. Zjednoczonych.

10. Kierunki rozwoju rolnictwa w UE.

11. Wpływ chińskiej gospodarki na rynki rolne świata.

12. Wpływ WTO na liberalizację rynków rolno-spożywczych.

13. Globalizacja a sektor rolno-żywnościowy świata.

14. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego.

15. Internet jako źródło informacji o rolnictwie na świecie.

Literatura:

1. Wohlmeyer H., Quendler T., 2002 "The WTO, Agriculture and Susteinable Development"

2. Latoszek E., Proczek M., 2001. "Organizacje Międzynarodowe"

3. Hallam A., 1993, "Size, Structure, and the Changing Face of American Agriculture"

4. Kuciakowski R., 2001: Uprawy korzeniowe, bulwiaste, Rośliny ...

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)