Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioklimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9.BKL2.NM.ROSXX.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioklimatologia
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem., fakultety
Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 3 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami klimatycznymi i bioklimatycznymi środowiska przyrodniczego.

Podczas zajęć omawiane będą podstawowe pojęcia : 1) skale klimatu mezoklimat, klimat lokalny, klimat miasta, mikroklimat, fitoklimat , mikroklimat, bioklimat, 2) bodźce klimatyczne,

3) meteoropatia, termoregulacja, rytmy biologiczne

4) typy bioklimatu i regionalizacja bioklimatyczna Polski, 6) możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu bioklimatologii w różnych dziedzinach np. w planowaniu przestrzennym.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2 Wprowadzenie, definicje. Bodźce atmosferyczne, ich znaczenie i oddziaływanie na zdrowie człowieka.

3-4. Rytmy biologiczne. Bioklimat Polski. Regiony i typy bioklimatu Polski.

5.Klimat miasta. fitoklimat, klimat lasu. Bioklimat uzdrowisk, balneologia, Ustawa uzdrowiskowa. Egzamin.

Ćwiczenia:

1. Podstawowe wskaźniki klimatyczne i bioklimatyczne – wstęp.

2-3. Pomiary i obliczenia zespołowych wskaźników bioklimatycznych.

4-6. Pomiary podstawowych wskaźników bioklimatycznych - wyjazd do Garlicy Murowanej - zbieranie informacji do projektu

7. Porównanie wskaźników bioklimatycznych ze skalami

odczuwalności. Sprawdzian wiedzy.

8-9 Ocena fizjografii jako czynnika modyfikującego lokalne

warunki klimatyczne na podstawie zebranych materiałów w terenie.

10-11. Projekt: Ocena klimatu wybranych wybranej miejscowości na podstawie poznanych wskaźników. Zaliczenie projektu

12--15. Wizyta w uzdrowisku

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Budko: Klimat i życie. PWN Warszawa.

Kozłowska-Szczęsna i in.; 1997. Bioklimatologia człowieka. PAN Warszawa

Łykowski: Podstawy klimatologii stosowanej. Działy wybrane

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu klimatologii stosowanej

- ma rozszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań klimatycznych i bioklimatycznych w różnej skali przestrzennej

Umiejętności:

- student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i twórczego opracowania zebranych informacji uwarunkowaniach bioklimatycznych

- potrafi ocenić wpływ fizjografii na kształtowanie klimatu lokalnego, klimatu miasta i mikroklimatu

Kompetencje społeczne:

- student, który zaliczył przedmiot potrafi współdziałać i pracować w grupie

- posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka klimatycznego np. dla w uprawie roślin, w planowaniu przestrzennym.posiada

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1) Sprawdzian wiedzy z zakresu ćwiczeń

2) Ocena za wykonanie projektu w zespołach 2-3 osobowych uwzględniająca poprawność wykonania zadania i efektywności organizacji pracy zespołu oraz umiejętności wykorzystania materiałów źródłowych.

Ocena końcowa : Średnia z ocen formujących otrzymanych na zajęciach

Wykłady:

1) Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.