Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia rolnictwa światowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9.AL03.SM.RZAUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia rolnictwa światowego
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza o rolnictwie różnych regionów świata, warunkach naturalnych funkcjonowania rolnictwa i wpływie na gospodarkę i rolnictwo takich czynników jak działalność międzynarodowych organizacji i wiodących gospodarek światowych: St. Zjednoczonych, UE i Chin. Umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł informacji o rolnictwie na świecie.

Cele przedmiotu: przedmiotu zapoznaje z historią i stanem obecnym produkcji rolniczej w różnych częściach świata, w kontekście zróżnicowania geograficznego i ekonomicznego. W dobie globalizacji funkcjonowanie w integrującej się gospodarce światowej wymaga wiedzy poszerzonej o problemy odmienne od krajowych i europejskich.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w specyfikę rolnictwa światowego.

2. Historia rozwoju rolnictwa na świecie.

3. Produkcja żywności a perspektywy wyżywienia ludności różnych rejonów świata.

4. Rolnictwo poszczególnych stref klimatycznych świata.

5. Potencjał i ograniczenia rolnictwa strefy tropikalnej.

6. Potencjał i ograniczenia rolnictwa stref suchych i półsuchych.

7. Rolnictwo nawadniane - rys historyczny i tendencje rozwojowe.

8. Tradycyjne systemy rolnictwa nawadnianego.

9. Nowoczesne systemy rolnictwa nawadnianego.

10. Rolnictwo zrównoważone i jego perspektywy w skali globalnej.

11. Kierunki rozwoju rolnictwa w UE.

12. Kierunki rozwoju rolnictwa oraz techniki rolniczej w St. Zjednoczonych.

13. Najwięksi producenci, eksporterzy i importerzy towarów rolno-spożywczych.

14. FAO, WTO, – ich wpływ na rozwój rolnictwa na świecie.

15. Internet jako źródło informacji o rolnictwie na świecie.

Literatura:

1. Wohlmeyer H., Quendler T., 2002 "The WTO, Agriculture and Susteinable Development"

2. Latoszek E., Proczek M., 2001. "Organizacje Międzynarodowe"

3. Hallam A., 1993, "Size, Structure, and the Changing Face of American Agriculture"

4. Kuciakowski R., 2001: Uprawy korzeniowe, bulwiaste, Rośliny strączkowe, Rośliny oleiste, Rośliny cukrowe, Warzywa, Owoce, Używki, Rośliny włókniste. (część: Ziemia), Encyklopedia Geograficzna Świata. OPRES. Kraków, 71-82.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)