Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo i obszary wiejskie w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.ROW.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo i obszary wiejskie w UE
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO /ECTS: 3/semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot obejmuje przedstawienie i analizę warunków rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, a więc zarówno rolnictwa jak i przedsiębiorstw sektora rolno -pożywczego oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele przedmiotu: przekazanie wiedzy o obszarach wiejskich UE. Szczególna uwaga poświęcana jest Strategii Lizbońskiej i jej konsekwencji dla WPR oraz strategii Europa 2020; priorytetom UE wg raportu M. Boel, zmianom struktury budżetu UE, wadom realizacji WPR wskazanym w raporcie i Oxfam, a także rosnącej roli pozarolniczych źródeł dochodu oraz źródłom informacji o obszarach wiejskich.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. UE: państwa członkowskie, struktura zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB;

2. UE na tle świata w kontekście demografii, gospodarki (w tym rolnictwa);

3. Zmiana modelu gospodarstwa domowego a rynek żywności;

4. Problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE;

5. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: przyczyny wprowadzenia, cele, zasady, gospodarstwa UE struktura, proces polaryzacji;

6. Wspólna Polityka Rolna w budżecie UE - ewolucja w latach 2004–2013, kierunki WPR w latach 2014-202;

7. Kwotowanie produkcji rolniczej;

8. Raport Oxfam i jego znaczenie;

9. Źródła informacji o agrobiznesie i problemach rozwoju obszarów wiejskich UE; Charakterystyka wybranych rynków rolnych UE;

10. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE;

11. Turystyka wiejska w UE;

12. Alkohole w UE;

13. Związki i organizacje rolnicze w UE, polskie organizacje w COPA-COGECA;

14. Spółdzielnie rolnicze w UE;

15. Europa 2020 a Strategia Lizbońska – priorytety, cele.

Plan ćwiczeń:

1. Zasady opracowania i prezentowania wybranych tematów;

2. Analiza wybranych internetowych źródeł informacji o agrobiznesie w UE;

3. Prezentacja rolnictwa i problemów rozwoju obszarów wiejskich wybranych państw UE;

4. Prezentacja rolnictwa i problemów rozwoju obszarów wiejskich wybranych państw UE;

5. Prezentacja rolnictwa i problemów rozwoju obszarów wiejskich wybranych państw UE;

6. Charakterystyka wybranych przez studentów rynków rolnych UE;

7. Charakterystyka wybranych przez studentów rynków rolnych UE;

8. Alkohole państw UE: od absyntu do whisky; wódka, wina owocowe;

9. Argumenty przeciwników UE i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;

10. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE - przedstawienie przykładów z wybranych państw;

11. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE - przedstawienie przykładów z wybranych państw;

12. Turystyka wiejska wybranych państw UE;

13. Turystyka wiejska wybranych państw UE;

14. Produkty regionalne i tradycyjne w UE;

15. Zaliczenie pisemne.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, 50 godz. 2 ECTS

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 17 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie końcowym 3 godz.

praca własna (1 ECTS) 25 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura przedmiotu musi być aktualna, stąd zalecane są wydawnictwa drukowane i internetowe: EUROSTAT, raporty USDA, MRiRW, ARiMR.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student ma wiedzę o rolnictwie w strukturze zatrudnienia oraz udziału rolnictwa w PKB UE-27, a także w poszczególnych państwach członkowskich,

- ma wiedzę o genezie i obecnym udziale wydatków na rolnictwo i na rozwój obszarów wiejskich w budżecie UE,

- zna argumenty zwolenników i przeciwników obecnej struktury budżetu UE w aspekcie rolnictwa,

- zna podstawowe międzynarodowe i krajowe związki i organizacje rolnicze wpływające na kształt polityki rolnej UE,

- identyfikuje problemy zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich UE zarówno pod kątem zmian wynikających ze zmian ekonomicznych jak i procesów społecznych.

Umiejętności:

- potrafi uzyskać i interpretować dane z różnych źródeł informacji, w tym krajowych i z Eurostatu,

- wykonuje i potrafi przedstawić aktualny stan oraz procesy zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich wybranych państw członkowskich UE,

- potrafi dokonać analizy aplikacyjności doświadczeń wybranych państw UE do warunków wsi polskiej w zakresie pozarolniczych źródeł dochodów.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość znaczenia rolnictwa jako podstawy poczucia bezpieczeństwa żywnościowego we wspólnej Europie, szczególnie w okresach kryzysowych,

- docenia złożoność zmian społecznych zachodzących w rolnictwie i na wsi UE,

- ma świadomość ważności dziedzictwa kulturowego wsi zarówno w aspekcie zachowania tożsamości narodowej i lokalnej jak i jego znaczenia ekonomicznego, a co za tym idzie możliwości ograniczenia lub spowolnienia niekorzystnych społecznych skutków depopulacji wsi UE,

- ma świadomość złożoności, wieloaspektowości procesów zachodzących na wsi w tym wpływu czynników pozaekonomicznych i pozatechnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

Przyjęto procentową skalę oceny wg efektów kształcenia:

- Ocena: 2,0 niedostateczna - jeśli z jednej lub więcej składowych (W,U, K) student uzyska mniej niż 55% poziomu;

- 3,0 (dostateczna) - gdy w zakresie trzech składowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów danej składowej;

- 3,5 (ponad dostateczna) - gdy średnia arytmetyczna trzech składowych efektów kształcenia mieści się w przedziale 61-70%;

- 4,0 (dobra) - gdy średnia arytmetyczna zawiera się w przedziale 71-80%;

- 4,5 (ponad dobra) - gdy średnia zawiera się w przedziale 81-90%

- 5,0 (bardzo dobra) - gdy średnia wynosi 91% lub więcej.

Oceny formujące ćwiczenia do wyboru przez studenta:

1. Ocena za opracowanie i prezentację dotyczącą poszczególnych zagadnień;

2. Ocena na podstawie kolokwium obejmującego wybrane wspólnie z prowadzącym tematy prezentowane przez studentów, którzy wybrali 1. formę zaliczenia.

Ocena końcowa: = 0,6 oceny z egzaminu + 0,4 oceny z ćwiczeń.

UWAGA: Prowadzący zajęcia formułuje ocenę na podstawie stopnia opanowania przez studenta treści przedmiotu w oparciu o podane powyżej kryteria formalne i własne doświadczenia dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)