Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przechowywanie płodów rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.PPR.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przechowywanie płodów rolnych
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS:2 / semestr:7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami i metodami przechowywania płodów rolnych, stratami przechowalniczymi powodowanymi przez choroby i szkodniki.

W czasie zajęć zostaną omówione i zaprezentowane choroby oraz szkodniki przechowalnicze zbóż, ziemniaka, wybranych warzyw i owoców.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Cel przechowywania ziemiopłodów oraz czynniki wpływające na uszkodzenie płodów rolnych w czasie zbiorów, trwałość przechowalnicza płodów rolnych. Metody chroniące ziemiopłody przed psuciem.

3-4. Warunki i sposoby przechowywania ziarna zbóż. Ocena jakości magazynowanego ziarna (zanieczyszczenia biologiczne i mechaniczne).

5-6. Warunki i sposoby przechowywania bulw ziemniaka (straty przechowalnicze, ubytki naturalne i odpadowe).

7.Warunki i sposoby przechowywania wybranych warzyw i owoców.

Ćwiczenia:

1-3. Diagnostyka patogenów w przechowalnictwie ziemniaka i warzyw korzeniowych. Praca wykonywana w zespołach 3 osobowych w oparciu o przyjęte założenia.

4-5. Ocena laboratoryjna mykoflory ziarna zbóż i nasion innych roślin.

6-7. Warzywa i owoce o średniej trwałości przechowalniczej.

8. Szkodniki magazynowe nasion i surowców roślinnych. Ocena sprawozdania z ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 22, ECTS 0,9

w tym: wykłady 7 godz.

ćwiczenia i seminaria 8 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 3 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godzin

praca własna 28 godz,. ECTS 1,1

Literatura:

Podstawowa:

1. Adamicki F., Czerko Z. 2002. Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka.PWRiL, Poznań.

2. Tykowska K., Dorna H., Szopińska D. 2007. Patologia nasion. Wyd. AR Poznań

3. Bujak S. 1999. Ćwiczenia z towaroznawstwa i przechowywania produktów rolnych. Wyd. AR Lublin.

Uzupełniająca:

1. Ryniecki A., Szymański T. 1999. Dobrze przechowywane zboże. Poznań.

2. Robak J., Wiech K. 1998. Choroby i szkodniki warzyw. Wyd. Plantpress, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-opisuje procesy konserwacji i przechowywania płodów rolnych

- zna choroby i szkodniki przechowalnicze

Umiejętności:

-wykonuje samodzielne lub w zespole pod kierunkiem opiekuna proste eksperymenty naukowe, analizuje ich wyniki i wyciąga wnioski

- rozpoznaje choroby i szkodniki przechowalnicze

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość obciążeń środowiskowych ( skutków niewłaściwego przechowywania płodów rolnych) wynikających z produkcji roślinnej

- rozumie potrzebę poszerzenia wiedzy i dokształcania się w zakresie przechowalnictwa

- potrafi pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie pisemne - test jednokrotnego wyboru, ograniczony czasowo

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca:

-sprawdzian wiedzy.

-ocena za wykonanie raportu z pracy laboratoryjnej w zespole 3 osobowym uwzględniająca organizację pracy, poprawność wykonania zadania laboratoryjnego oraz umiejętność podsumowania.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Oceny formujące (ćwiczenia):

1). Sprawdzian wiedzy.

2). Ocena za wykonanie raportu z pracy laboratoryjnej w zespole 3 osobowym uwzględniająca organizację pracy, poprawność wykonania zadania laboratoryjnego oraz umiejętność podsumowania.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.