Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny tożsamości gatunkowej i odmianowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.MOT.SI.RROAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny tożsamości gatunkowej i odmianowej
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami identyfikacji gatunków i odmian roślin uprawnych w oparciu o cechy morfologiczne i biochemiczne.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Znaczenie oceny tożsamości gatunkowej i odmianowej w hodowli roślin i nasiennictwie. /1 h/.

2. Wykorzystanie cech morfologicznych roślin i nasion do oceny tożsamości. /3 h/.

3. Wykorzystanie cech anatomicznych i cytologicznych do oceny tożsamości. /3 h/.

4. Metabolity wtórne w ocenie tożsamości /2 h/.

5. Białka jako markery umożliwiające identyfikację gatunków i odmian. /3 h/.

6. Markery DNA w ocenie tożsamości. /3 h/.

ĆWICZENIA

1. Ocena charakterystycznych cech morfologicznych roślin w okresie wegetacji. /3 h/.

2. Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oceny cech morfologicznych nasion. /3 h/.

3. Obserwacje kariotypu u wybranych gatunków roślin uprawnych /3 h/.

4. Amplifikacja markerów molekularnych typu RAPD i SSR i interpretacja uzyskanych obrazów elektroforetycznych. /6 h/

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Szymczyk R. 2006. Odmianoznawstwo i ocena odmian. PWRiL Poznań

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. 2005. Podstawy cytogenetyki roślin. PWN Warszawa

Gąsiorowski H. 2004. Pszenica – chemia i technologia. PWRiL Poznań

Avise J. 2008. Markery molekularne – historia i ewolucja. WUW Warszawa

Efekty uczenia się:

wiedza:

1. Charakteryzuje podstawowe metody wykorzystywane w ocenie tożsamości gatunkowej i odmianowej roślin;

umiejętności:

1. Ocenia morfologie nasion przy pomocy komputerowej analizy obrazu

2. Ocenia cechy morfologiczne roślin w okresie wegetacji

kompetencje społeczne:

1. potrafi samodzielnie lub w zespole rozwiązywać postawione zadania; (K2)

2. ma świadomość znaczenia oceny tożsamości gatunkowej i odmianowej w rolnictwie i jej wykorzystania w hodowli roślin i nasiennictwie;

Metody i kryteria oceniania:

1). Wykłady: zaliczenie w formie pisemnej (pytania testowe).

2). Ćwiczenia:

ocena formująca:

- oceny za aktywność;

- ocena za sprawozdania z wykonanych doświadczeń realizowanych w grupach;

- sprawdzian spisemny.

Ocenę końcową stanowi średnia z ocen cząstkowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.