Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia agrofagów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.BAF.SI.RROAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia agrofagów
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Rolnictwo, / ECTS: 1 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Poszerzenie wiedzy z zakresu entomologii i fitopatologii odnośnie wybranych szkodników i organizmów chorobotwórczych, relacje: agrofag - roślina żywicielska. Biologia owadów roślinożernych oraz pasożytniczych i drapieżnych regulujących ich populacje, biologia organizmów fitopatogennych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Biologia szkodników - ewolucyjne przystosowanie do różnych środowisk.

2. Zachowania szkodników związane z żerowaniem i rozmnażaniem. Migracje i rozprzestrzenianie się fitofagów i entomofagów.

3. Zapylanie roślin - interakcje między zapylaczem a rośliną zapylaną, biochemia zapylania.

4. Oddziaływania hormonalne roślina - owady, interakcje pasożytów z żywicielami i drapieżców z ofiarami.

5. Budowa, rozmnażanie i systematyka organizmów fitopatogennych.

6. Adaptacja patogenów do środowiska oraz ich zmienność.

7. Rola enzymów, toksyn, substancji wzrostowych, polisacharydów w patogenezie.

Ćwiczenia:

1. Biologia zwierząt z gromady: Nicienie. Ekstrakcja z gleby i z materiału roślinnego różnych stadiów rozwojowych nicieni, praca w zespołach 2 - 3 osobowych. Sporządzenie krótkiego raportu z wyników ekstrakcji.

2. Biologia roślinożernych zwierząt bezkręgowych (z wyj. gromady Owady). Diagnostyka różnych stadiów rozwojowych pajęczaków, skorupiaków, wijów z użyciem świeżych i spreparowanych okazów, praca w zespołach 2 - 3 osobowych.

3. Życie i rola owadów bezskrzydłych. Ekstrakcja z gleby, praca indywidualna. Sporządzenie krótkiego raportu z wyników ekstrakcji.

4. Biologia owadów uskrzydlonych o przeobrażeniu niezupełnym - gatunki szkodliwe i pożyteczne. Diagnostyka jaj, larw i postaci dorosłych z użyciem kluczy diagnostycznych i spreparowanych okazów - praca w zespołach 2 - 3 osobowych.

5. Biologia owadów uskrzydlonych o przeobrażeniu zupełnym - gatunki szkodliwe i pożyteczne. Diagnostyka larw, poczwarek i postaci dorosłych z użyciem kluczy diagnostycznych i spreparowanych okazów - praca w zespołach 2 - 3 osobowych

6. Biologia wybranych sprawców chorób wirusowych roślin (PLRV-Potato Lear roll virus, BLCV –Beet Lear curl virus, BYMV- Bean yellow mosaic virus, PPV- Plum pox virus.

7. Biologia wybranych sprawców chorób bakteryjnych roślin – Streptomyces scabies, Erwinia amylovora, Clavibacter michiganensis.

8. Biologia wybranych grzybów fitopatogennych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 18 godz.

w tym:

wykłady 7 godzin

ćwiczenia i seminaria 8 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 12 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jura Cz. Bezkręgowce. Wyd. PWN, Warszawa, 1997.

2.Błaszkowski J. i inni. Przewodnik do zajęć z fitopatologii, AR-Szczecin, 1999.

3. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, Wyd. PWRiL Warszawa, 2001.

Uzupełniająca:

1. Boczek J. Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych Tom I i II. Wydaw. SGGW Warszawa, 1994 i 1996.

2. Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja-Rozwój SGGW-Warszawa 2003.

3. Rusin M., Gospodarek J., Nadgórska – Socha A. Barczyk G. 2017. Effect of petroleum-derived substances on life history traits of black bean aphid (Aphis fabae Scop.) and on the growth and chemical composition of broad bean. Ecotoxicology, 26: 308-319.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologii szkodników, owadów pożytecznych i wybranych organizmów chorobotwórczych

- charakteryzuje rozwój i objawy wystąpienia ważniejszych agrofagów

- potrafi przewidzieć konsekwencje dostosowania się agrofagów do roślin żywicielskich.

Umiejętności:

- potrafi dokonać diagnostyki wybranych zwierząt bezkręgowych, biorąc pod uwagę różne stadia rozwojowe, z użyciem odpowiedniego klucza

- umie sporządzić raport z wykonania określonego zadania związanego z problematyką zajęć.

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zagadnienia w zespołach 2-3 osobowych łącząc biologię stadiów młodocianych z biologią imagines danego szkodnika oraz biologię choroby z występowaniem objawów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

- egzamin pisemny - zadania testowe i problemowe.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny formujące (w trakcie) za:

- sporządzenie raportu zespołowego (ćwicz. 1) i indywidualnego (ćwiczenie 3)

- umiejętność zdiagnozowania poszczególnych stadiów rozwojowych bezkręgowców i objawów chorobowych poznawanych na zajęciach (sprawdzane pod koniec poszczególnych zajęć, ćwicz. 2 oraz 4-8)

- indywidualne, pisemne sprawdzenie wiadomości z biologii agrofagów, poznawanych w trakcie ćwiczeń

Ocena podsumowująca z ćwiczeń: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.