Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.AZE.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternatywne źródła energii
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 7

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/RORMA I POZIOM NI

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z użytkowaniem tradycyjnych nośników energii oraz możliwościami zastąpienia ich nośnikami odnawialnymi

Pełny opis:

Wykłady:

Ogólna charakterystyka tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii - 1

Energia Słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne) - 1

Energia Ziemi (geotermia głęboka i płytka) - 1

Energia wody (wody morskie i śródlądowe) -1

Energia wiatru -1

Biopaliwa płynne różnych generacji - 2

Biopaliwa gazowe - 2

Biomasa (drewno, słoma, siano, rośliny energetyczne) - 2

Wpływ na środowisko stosowania różnego rodzaju nośników energii - 1

Ćwiczenia:

Wykonywanie uproszczonych projektów doboru wybranych urządzeń energetycznych dla określonego typu obiektów - 8

Obliczanie ciepła spalania i wartości opałowej surowców roślinnych w zależności od ich stanu uwilgotnienia oraz przetworzenia - 10

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 40 / ECTS 3

w tym: wykłady: 12 godz

ćwiczenia i seminaria: 18 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 35 godz.

Literatura:

Kieć J. 2007. Odnawialne źródła energii. Wyd. AR w Krakowie

Klugmann-Radziemska E., Klugmann E. 2002. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok

Tytko R. 2006. Odnawialne źródła energii. Wybrane przykłady instalacji grzewczych. Wyd. Dimikor. Kraków

Tytko R. 2010. Odnawialne źródła energii. OWG. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość podstawowych praw przyrody wykorzystywanych przy pozyskiwaniu energii pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko

Umiejętności:

Znajomość podstawowych zasad doboru odnawialnych źródeł energii do ogrzewania c.w.u. i pomieszczeń oraz określenie podstawowych czynników wpływających na ciepło spalania biomasy. Pozwala to na lepszy kontakt z projektantami lub wykonawcami instalacji energetycznych

Kompetencje społeczne:

Umiejętność współpracy z innymi ludźmi oraz wyrobienie poszanowania dla środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie cząstkowych prac wykonywanych w czasie ich trwania.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio powyżej 90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują zadania ćwiczeniowe. Oceniana jest poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole. Każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru. Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.