Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie turystyką wiejską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.ZTW.SL.RZAXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie turystyką wiejską
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW/Zarządzanie/ ECTS =1/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty usług turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, a także ich cech oraz różnych kryteriów podziału turystyki na obszarach wiejskich. Materiał obejmuje również kwestie związane z zarządzaniem i marketingiem w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz z wiejską infrastrukturą turystyczno-rekreacyjna.

Pełny opis:

Część ćwiczeniowa przedmiotu "Zarządzanie turystyką wiejską"

obejmuje następującą tematykę:

1. Zarządzanie agroturystyką

2. Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju agroturystyki

3. Marketing i działalność promocyjna w agroturystyce

4. Kształtowanie produktu w turystyce wiejskiej i agroturystyce

5. Kształtowanie cen i formy dystrybucji usług agroturystycznych

6. Formy turystyki kwalifikowanej na obszarach wiejskich

7. Ekoturystyka – formy i znaczenie jej rozwoju

8. Ekoagroturystyka – rolnictwo ekologiczne w usługach

agroturystycznych

9. Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

10. Kształtowanie popytu w turystyce wiejskiej i agroturystyce

11. Wiejska infrastruktura turystyczna

12. Rekreacja i jej formy na obszarach wiejskich

13. Wykorzystanie zwierząt w agroturystyce

14. Wsparcie środkami UE rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

15. Rola władz lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki

Wykłady:

1. Zarządzanie turystyką – 1 godz.

2. Historia rozwoju turystyki na obszarów wiejskich w Polsce

- 2 godz.

3. Formy turystyki wiejskiej - 2 godz.

4. Wiejska baza noclegowa - 2 godz.

5. Istota i formy strategii rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

- 2 godz.

6. Zarządzanie dziedzictwem historyczno – kulturowym na

obszarach wiejskich - 2 godz.

7. Walory przyrodnicze polskiej wsi – Parki Narodowe i Parki

- 2 godz.

8. Zarządzanie PROW 2007 – 2013 w aspekcie rozwoju turystyki

wiejskiej i agroturystyki - 2 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 33 godziny,

w tym:

Wykłady - 15 godzin

Ćwiczenia - 15 godzin

Konsultacje - 2 godziny

Udział w egzaminie końcowym - 1 godzina

33 godz. : 30 = 1,1 (czyli 1 pkt ECTS)

Literatura:

1) Kornak A. S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Landego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

2) Michałowski K., Ziółkowski R., Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.

3) Kmita – Dziasek E. (red.), Prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2005

4) Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.

5) Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę nt. istoty i zasad zarządzania usługami turystycznymi na obszarach wiejskich, w tym agroturystyką,

- student poznaje rolę marketingu w zarządzaniu usługami agroturystycznymi;

- student zapoznaje się z istotą promocji usług turystyki wiejskiej oraz agroturystyki przez różne podmioty i instytucje.

Umiejętności:

- w oparciu o zdobytą wiedzę student potrafi definiować pojęcia i zagadnienia dotyczące istoty i zasad zarządzania usługami turystycznymi na wsi,

- student potrafi określić wpływ różnych form działalności marketingowej na rozwój i zarządzanie usługami turystycznymi na obszarach wiejskich,

- student potrafi wyspecyfikować czynniki wpływające na podwyższanie konkurencyjności regionów wiejskich

w ramach efektywnego zarządzania usługami turystycznymi.

Kompetencje społeczne:

- student dostrzega znaczenie różnych czynników w celu promowania turystyki wiejskiej, opartego na rozwoju i efektywnym zarządzaniu usługami turystycznymi na wsi,

- efektem nauczania jest świadomość studenta dotycząca potrzeby wspierania rozwoju usług turystycznych na wsi i agroturystycznych jako czynnika wspomagającego społeczno-ekonomiczny rozwój terenów wiejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu jest w formie pisemnej, składającej się z 3 pytań z części ćwiczeniowej oraz wykładowej.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka, Michał Niewiadomski
Prowadzący grup: Michał Niewiadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)