Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.ZRP.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ ECTS: 4/ semestr: 6

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom:SL

status :przedmiot specjalnościowy

Wymagania wstępne: brak

"Zarządzanie przedsiębiorstwem" ma na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról kierowniczych różnego szczebla w organizacjach, poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania i organizacji pracy kierowniczej. Studiowanie zagadnień zarządzania nie może ograniczać się jedynie do zapamiętania gotowych twierdzeń, ale powinno przede wszystkim prowadzić do wyrobienia umiejętności myślenia organizacyjnego.

Z tego też powodu w ramach ćwiczeń wykorzystano metodę case study, która umożliwia dostarczenie studentom cennych doświadczeń, biegłości i obserwacji oraz wykorzystania zasobów sprawnego zarządzania w praktyce.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1.Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia, główne nurty i kierunki zarządzania, składniki modelu z., funkcje kierownicze-1h.

2.Środowisko zarządzania. System otwarty i zamknięty. Szczeble zarządzania-1h.

3.Składniki funkcjonalne procesu zarządzania. Rola planowania strategicznego i operacyjnego, misja organizacji, rodzaje celów, etapy procesu planistycznego-1h.

4.Organizowanie w zarządzaniu – podział pracy w ramach struktur, specjalizacja, rozszerzanie i wzbogacanie pracy, kryteria i rodzaje departamentalizacji-1h.

5.Komunikacja w organizacji – kanały, sieci scentralizowane i zdecentralizowane. Modele procesu komunikacji (Umstota, Morgana) Komunikacja formalna i nieformalna a wzory zachowań organizacyjnych-1h.

6. Teorie treści motywacji (Maslowa, Herzberga, ERG, XY Mc Gregora, Mc Clellanda), modyfikacja zachowań Skinnera-1h.

7.Ocena sprawności działań menedżerskich. Controlling – główne obszary kontroli, etapy procesu, podział (prewencyjna, sterująca, ex post), techniki kontroli operacyjnej, kontrola materiałowa i kontrola jakości-1h.

8.Zarządzanie informacją – podział danych, źródła pozyskiwania. System Informowania Kierownictwa – cele, funkcje, rola systemów komputerowych. Proces przetwarzania danych. Sposoby przetwarzania, wspomaganie decyzji, symulacje-1h.

9.Procesy decyzyjne w zarządzaniu. Identyfikacja i zdefiniowanie problemu. Proces analizy racjonalnej. Tworzenie wariantów decyzyjnych i kryteria ich oceny-1h.

10. Przegląd koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. Reengeneering - rekonstrukcja i wdrożenie procesu, benchmarking - wewnętrzny, konkurencyjny, funkcjonalny i ogólny-1h.

Plan ćwiczeń:

1.Zarządzanie w skali ponadnarodowej-1h.

2.Szkoła klasyczna, behawioralna i ilościowa. Zarządzanie w kontekście zmian. Case study – linie lotnicze-2h.

3.Prognozowanie w planowaniu – metody, zastosowanie. Case study – dystrybucja kosmetyków-1h.

4.Rozpiętość kierowania.Case study – przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego-1h.

5.Skuteczność komunikacji poziomej i pionowej. Przekaz werbalny i niewerbalny-1h.

6.Przywództwo w zarządzaniu – determinanty skuteczności, koncepcje podstawowe (skala ciągła, przywództwo dwuwymiarowe) i rozwinięte. Case study – firma software-2h.

7.Kontrola finansowa – obszar i przedmiot analiz; kontrola zasobów ludzkich – podstawowe techniki.Case study – produkcja sprzętu turystycznego-1h.

8.Interpretacja danych w zarządzaniu-1h.

9.Normy i role w grupach pracowniczych. Istota zarządzania zespołami ludzkimi. Case study – firma ubezpieczeniowa-2h.

10.Zachowania organizacyjne. Case study - funkcjonowanie agencji reklamowej-2h.

11.Metody i techniki upraszczania pracy w zarządzaniu produkcją. Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych. Doskonalenie organizacji, koła jakości. Case study - branża papiernicza-2h.

12.Zarządzanie ryzykiem decyzyjnym. Zastosowanie tabeli korzyści i drzew decyzyjnych.Case study - bank-1h.

13.Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. Poziomy strategii (Thompson i Strickland)-1h.

14.Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa - analiza portfelowa (BCG),strategia jednostki gospodarczej. Planowanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit-2h

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz.36 ECTS**2,2

w tym: wykłady (podać liczbę godzin) 10 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 20 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin 3 godz.

praca własna (1,8 ECTS**) 54 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

2.Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE. Warszawa 2001.

3. Drucker P., Praktyka zarządzania,MT Biznes, 2017.

Uzupełniająca:

1. Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.

2. Zieniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

3. Martyniak Z. Nowe metody i koncepcje zarządzania, AE Kraków, 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student zna genezę i ewolucję teorii zarządzania,

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania,

UMIEJĘTNOŚCI:

- opisuje kluczowe elementy procesu zarządzania organizacją,

- identyfikuje zasadnicze procesy organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw,

- ocenia, analizuje i rozwiązuje praktyczne problemy zarządcze w przykładowych jednostkach gospodarczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada umiejętność planowania pracy w zespole

- docenia potrzebę wymiany informacji i dzielenia się wiedzą

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości materiału.

Ćwiczenia:

1. Oceny z okresowych sprawdzianów wiadomości (1-2) w formie kolokwium.

2. Aktywność podczas rozwiązywania studium przypadków.

Przyjęto procentową skalę oceny kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy co najmniej jedna z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia zostanie oceniona poniżej 55% efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) uzyskane zostanie minimum 55% efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5) zostaje wystawiona na podstawie wyliczenia średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, dla wartości znajdującej się w przedziale 61-70%.

4.Analogicznie jak w punkcie 3 wyliczona zostaje wartość dla oceny dobrej (4,0 – średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnia 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 – średnia powyżej 90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.