Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie produkcją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.ZPR.SL.RZAXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem produkcyjnym, strukturami produkcyjnymi jednostek wytwórczych, organizacją produkcji, cyklem produkcyjnym. Zapoznanie studentów w procesem planowania produkcji, przygotowania produkcji, oceną jakości produkcji. Omówienie przypadków gospodarstw wspomagających podstawową działalność produkcyjną. Koszty w procesie podejmowania decyzji produkcyjnych. Ocena produktywności.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Proces produkcyjny

2. Struktury produkcyjne jednostek wytwórczych

3. Organizacja produkcji

4. Cykl produkcyjny

5. Planowanie produkcji

6. Przygotowanie produkcji

7. Jakość produkcji

8. Gospodarstwa wspomagające podstawową działalność produkcyjną

9. Koszty w procesie podejmowania decyzji produkcyjnych

10. Ocena produktywności

Zajęcia organizacyjne (1 h)

Cena a wielkość sprzedaży (1 h)

Analiza sprawozdań dot. wyników produkcji (1 h)

Zmiana opłat za sprzedawane usługi (1 h)

Parametr czas w firmie (1 h)

Wydajność i pracochłonność (1 h)

Wpływ systemu naliczania opłat na ponoszone koszty. Wpływ jakości produktów na wielkość przychodów i kosztów. Wpływ przyjętej wersji opracowania przygotowania technologicznego na koszty całkowite produkcji (2 h)

Wpływ przyjętej wersji opracowania przygotowania technologicznego na koszty całkowite produkcji c.d. Podnoszenie poziomu jakości, a zyski przedsiębiorstwa (2 h)

Wpływ systemy wynagrodzeń na efekty produkcji (1 h)

Bilans przepływu materiałów przez komórkę organizacyjną (1 h)

Opłacalność produkcji przy wykorzystaniu starej i nowej technologii. Opłacalność uruchomienia nowej działalności (1 h)

Transport w przedsiębiorstwie (1 h)

Zaliczenie zajęć, wystawienie ocen.

Literatura:

Podstawowa:

Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Wyd. Wolters Kluwer Posla Sp. z o.o., Warszawa 2011.

Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.

Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. WSziP, W-wa 2002 r. cz.I i II; Bednarski i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyd. AE, Wrocław 1998 r.Durlik I.

Uzupełniająca:

Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Planet Agencja Wydawnicza, Wydanie S, W-wa, 2000

Kowal E.; Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii. PWN, W-wa, Poznań, 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania produkcją,

- zna podstawowe elementy materialnego środowiska pracy z uwzględnieniem specyfiki produkcji w rolnictwie,

- student zna pojęcie i rodzaje norm.

Umiejętności:

- potrafi określić na czym polega specyfika zarządzania produkcją w produkcji rolniczej,

- potrafi obliczać i interpretować podstawowe wielkości charakteryzujące proces zarządzania produkcją.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie zarządzania produkcją,

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania,

- wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o wyniki ogólnej oceny aktywności na zajęciach.

2. Oceny za indywidualne rozwiązanie zadań na poszczególnych zajęciach

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady:

Metody oceniania: egzamin - forma pisemna, test wyboru.

Kryteria oceniania: liczba punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem godz.: 35 godz. : 25 =1,4 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 6 godz.

- wykonanie zadań domowych – 5 godz.

- dokończenie rozpoczętych na zajęciach zadań – 5 godz.

- przygotowanie się do kolokwium – 9 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 40 godz. : 25 = 1,6 (czyli 2 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)