Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.ZJK.SL.RZAXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozumienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania jakością: rozwiązywanie problemów zarządzania jakością w organizacji.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest na charakterystyce norm,metod i standardów dotyczących zarządzania jakością w organizacji i funkcjach jakie spełnia jakość w działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aktualnie obowiązujące normy jakości oraz przepisy dotyczące akredytacji, certyfikacji i notyfikacji. Przedstawione zostaną również koszty zarządzania jakością w organizacji.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:1.Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością - geneza i filozofia.(2h)

2.Prekursorzy i założenia koncepcji TQM.(2h)

3.Zarządzanie organizacją.(2h)

4.Normy serii ISO 9000.(2h)

5.Dokumentacja systemu i polityka jakości.(2h)

6.Dokumentacja systemu cd.(2h)

7.Normalizacja, akredytacja, certyfikacja i notyfikacja.(2h)

8.Doskonalenie organizacji.(2h)

9.Integracja systemów zarządzania jakością.(2h)

10.Metody i narzędzia doskonalenia jakością (2h)

11.Standardy zarządzania jakością.(2h)

12.Wdrażanie systemu zarządzania jakością.(2h)

13.Audit.(2h)

14.Certyfikacja wyrobów.(2h)

15.Koszty jakości.(2h)

Literatura:

"Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000" pod redakcją Tadeusza Sikory."Zarządzanie przez jakość" Bank J.,

"Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka" Wawak S.,

"Zarządzanie jakością" pod redakcją R. Kolmana.,

"Jakość i efektywność" Skrzypek E.,

"Menedżer jakości" pod redakcją J Bagińskiego.,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu zajęć (wykładów) student:

- posiada wiedzę teoretyczną odnośnie organizacyjnych i prawnych uwarunkowań zarządzania jakością w organizacji.

- posiada wiedzę w zakresie norm ISO oraz standardów zarządzania jakością.

- potrafi wybrać odpowiednią metodę i narzędzia doskonalenia jakości w podmiocie.

- umie określić koszty zarządzania jakością

- potrafi sporządzić dokumentację związaną z certyfikacją wyrobów.

Umiejętności:

-student umie dobrać odpowiedni system zarządzania jakością w organizacji,

-student posiada umiejętność opracowywania dokumentacji systemowej,

-student potrafi poprawnie sformułować i zaprojektować politykę jakości w organizacji

Kompetencje społeczne:

- student nabiera umiejętności oceny czy organizacja powinna posiadać system zarządzania jakością,

- student potrafi delegować zadania pracując w zespole ludzkim,

- student zdaje sobie sprawę z potrzeby dokonywania zmian w organizacjach poprzez wprowadzanie zarządzania systemowego.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość norm jakości, dokumentacji jakości oraz zasad polityki jakości w mikro i makro skali- egzamin: forma pisemna.

Student posiada wiedzę z zakresu integracji zarządzania jakością i wdrażania systemu zarządzania jakością - egzamin forma pisemna.

Umiejętność interpretacji pojęć: normalizacja, akredytacja, certyfikacja wyrobów, notyfikacja i audyt- egzamin forma ustna

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 30 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem godz.: 35 godz. : 25 =1,4 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 5 godz.

- wykonanie zadań domowych – 5 godz.

- dokończenie rozpoczętych na zajęciach zadań – 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Razem godz. praktyczne: 40 godz. : 25 = 1,6 (czyli 2 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ciećko, Andrzej Krasnodębski
Prowadzący grup: Paweł Ciećko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)