Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.ZAS.SL.RZAXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie problematyki zarządzania środowiskiem, tj. zarządzania użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska. Studenci zostaną zaznajomieni z problematyką zarządzania środowiskiem w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni oraz w procesach produkcyjnych, a także w kontekście pozaprodukcyjnej aktywności człowieka. Studenci zapoznają się też z ekonomiczną teorią wyceny środowiska oraz gospodarowania nim i jego zasobami zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zasady ochrony i gospodarowania środowiskiem (1 godz.)

2. Źródła informacji o środowisku (1 godz.)

3. Akcesja Polski do UE a ochrona środowiska (1 godz.)

4-5. Implementacja przepisów unijnych do prawa krajowego i ich realizacja (2 godz.)

6-7. Teoretyczne aspekty wyceny środowiska i jego elementów (2 godz.)

8-9. Rozwój gospodarczy a środowisko. Granice wzrostu. Warunki rozwoju zrównoważonego (2 godz.)

10. Ograniczanie presji na środowisko (1 godz.)

11-12. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Normy środowiskowe ISO 14001 i EMAS (2 godz.)

13. Zasoby środowiska - ograniczoność, odtwarzalność, wyczerpywalność.

Zarządzanie zasobami środowiska (1 godz.)

14. Inwestycje w ochronie środowiska i ich ocena ekonomiczna (1 godz.)

15. Kryzysy ekologiczne. Spojrzenie całościowe na problem zarządzania środowiskiem (1 godz.)

Ćwiczenia:

1-2. Przegląd wybranych przepisów dotyczących ochrony i gospodarowania środowiskiem oraz zakresu ich obowiązywania (2 godz.)

3-4. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych – aspekty organizacyjne, ekonomiczne i finansowe (2 godz.)

5-6. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Instytucja kar i opłat w ochronie środowiska (POŚ, PW) (2 godz.).

7-8. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Instytucja kar i opłat w ochronie środowiska (PGiG, UoOP, OGRiL,GO) (2 godz.)

9. Kolokwium zaliczeniowe 1 (1 godz.)

10. Szacowanie wartości środowiska (1 godz.)

11-12. Jakość życia człowieka a środowisko - zbiorcza ocena stanu środowiska na podstawie danych statystyki publicznej (2 godz.)

13-14. Ochrona środowiska a zużycie energii w sektorze komunalno-bytowym. Ocena efektywności inwestycji proekologicznych (2 godz.)

15. Kolokwium zaliczeniowe 2 (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 34 ECTS** 1,1

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia i seminaria - 15 godz.

konsultacje - 2 godz.

udział w badaniach - 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

udział w egzaminie - 2 godz.

praca własna (0,9 ECTS**) - 26 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Poskrobko B., 2007, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa

2. Manteuffel Szoege H., 2005, Zarys problemów ekonomiki środowiska, SGGW, Warszawa

3. Materiały do ćwiczeń i wykładów dostępne na stronie wykładowców:

http://matrix.ur.krakow.pl/~mdacko

http://matrix.ur.krakow.pl/~aplonka

Uzupełniająca:

1. Żylicz T., 2004, Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa

2. Nierzwicki W., 2006, Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa

3. Norma środowiskowa ISO 14001 i rozporządzenie EMAS

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe zagadnienia z zakresu prawa i ekonomii w ochronie środowiska

- zna systemy zarządzania środowiskowego

- posiada wiedzę z zakresu zarządzania inwestycjami i oceny ekonomicznej inwestycji proekologicznych

Umiejętności:

- potrafi scharakteryzować aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem i ochroną środowiska i odnieść je do teorii

- umie obliczyć wysokość opłat za korzystanie ze środowiska

- potrafi ocenić efektywność ekonomiczną inwestycji proekologicznych

- potrafi zidentyfikować aspekty środowiskowe organizacji wdrażającej system zarządzania środowiskowego

kompetencje społeczne:

- jest uwrażliwiony na problemy gospodarowania i zarządzania ograniczonymi i wyczerpywalnymi zasobami środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 - średni 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocenę podsumowującą z ćwiczeń stanowi średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z: kolokwium zaliczeniowego 1 i 2 (minimum jedno z kolokwiów musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną), odpowiedzi ustnych na zajęciach, aktywności na zajęciach oraz zadań domowych.

Ocena końcowa = średnia ocen z powyższych ocen formujących, tj. oceny z egzaminu (wykłady) i oceny podsumowującej (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)