Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szczegółowa uprawa roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.SZU.NI.RROAZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowa uprawa roślin
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 7 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Tematyka wykładów obejmuje wymagania klimatyczno-glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych oraz technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków użytkowania roślin uprawnych. W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych, wartość użytkową, fazy rozwojowe oraz wpływ zabiegów agrotechnicznych na ich przebieg, długość okresu wegetacji, podział odmian rolniczych pod względem długości okresu wegetacji oraz kierunku użytkowania

Pełny opis:

Wykłady:

1.Aktualny stan produkcji roślinnej w Polsce i na świecie, plon roślin uprawnych i możliwości jego zwiększania.

2.Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce.

3.Rośliny zbożowe: struktura zasiewów, stanowisko w zmianowaniu, czynniki ograniczające produkcje zbóż w Polsce.

4.Technologia uprawy pszenicy ozimej: prowadzenie łanu, technika nawożenia azotowego.

5. Uprawa zbóż ozimych: żyta i pszenżyta ozimego.

6. Uprawa jęczmienia ozimego. Uprawa zbóż jarych - znaczenie gospodarcze.

7.Uprawa jęczmienia i owsa dla różnych kierunków użytkowania. Mieszanki zbożowe i zbożowo - strączkowe.

8.Kukurydza: znaczenie i możliwość uprawy w Polsce, przydatność gleb i stanowiska w zmianowaniu, mechaniczna uprawa gleby w jesieni i na wiosnę. Prowadzenie łanu kukurydzy uprawianej na ziarno, CCM i kiszonkę.

9.Ziemniak: pochodzenie i znaczenie w zmianowaniu,wymagania klimatyczno - glebowe, uprawa roli, nawożenie. Uprawa ziemniaków wczesnych i na sadzeniaki.

10.Burak cukrowy i pastewny:pochodzenie, znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno - glebowe, właściwości użytkowe odmian. Agrotechnika buraka cukrowego i pastewnego. Inne rośliny okopowe.

11.Rośliny oleiste: znaczenie gospodarcze, stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Agrotechnika rzepaku ozimego.

12.Pozostałe oleiste (gorczyca biała, sarepska, słonecznik, dynia). Rośliny włókniste: pochodzenie i znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno glebowe. Rośliny włókniste: pochodzenie i znaczenie gospodarcze , wymagania klimatyczno - glebowe.Agrotechnika lnu włóknistego i oleistego.

13.Rośliny motylkowate grubonasienne: znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno - glebowe, charakterystyka odmian, stanowisko w zmianowaniu.Uprawa bobiku i grochu.

14.Rośliny motylkowate drobnonasienne - znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno - glebowe, sposoby siewu i użytkowania. Uprawa i użytkowanie plantacji lucerny i koniczyny czerwonej.

15.Międzyplony ozime, ścierniskowe, wsiewki, plony wtóre.

Ćwiczenia:

1.Systematyka roślin zbożowych.

2.Fazy rozwojowe zbóż (skala Zadoksa i Feekesa), stałe cechy diagnostyczne gatunków zbóż należących do podrodziny wiechlinowatych.

3.Pszenica: systematyka gatunków i odmian botanicznych, budowa morf kłosa, charakterystyka odmian rolniczych, projekt technologii uprawy pszenicy ozimej.

4.Żyto, pszenżyto: budowa morf kłosa, charakterystyka odmian rolniczych, wartość pastewna ziarna i zielonki. Jęczmień i owies: rozpoznawanie podgatunków i odmian botanicznych, budowa morfologiczna kłosa i wiechy.

5.Wybrane elementy agrotechniki.Projekt technologii produkcji jęczmienia jarego.

6.Kukurydza: systematyka, rozpoznawanie podgatunków, budowa morfologiczna i anatomiczna oraz skład chemiczny ziarniaka.

7.Projekt technologii uprawy kukurydzy. Proso i gryka.

8.Ziemniak: budowa morfolog i anatomiczna bulwy ziemniaka, wpływ zabiegu podkiełkowania i pobudzania na plon. Fazy rozwojowe, zmienne i stałe cechy odmianowe, charakterystyka grup wczesności i kierunku użytkowania ziemniaka. Topinambur: budowa morfologiczna rośliny.

9.Burak cukrowy i pastewny: budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia spichrzowego, skład chemiczny,wartość przemysłowa i pastewna.Pozostałe okopowe: brukiew, rzepa, marchew pastewna, cykoria.

10.Rośliny oleiste: Rzepak, rzepik: różnice w budowie morfologicznej roślin. Projekt tech. uprawy rzepaku ozimego. Pozostałe oleiste i włókniste: znaczenie i charakterystyka botaniczna gatunków.

11.Rośliny strączkowe, rozpoznawanie nasion, skład chemiczny nasion wartość pastewna, budowa morf roślin, charakterystyka odmian.

12.Rośliny motylkowate drobnonasienne: koniczyny i lucerny: budowa morfologiczna organów wegetatywnych i generatywnych, charakterystyka odmian.

Ćwiczenia terenowe:

1)Rozpoznawanie materiału siewnego.

2)Rozpoznawanie roślin w różnych stadiach rozwojowych.

3)Ocena stanu plantacji produkcyjnych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 55 godz.

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 8 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 120 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szczegółowa uprawa roślin. wyd 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińska i A. Kotecki.

2. Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych. Rośliny zbożowe Wyd. II, 2009, Wyd. UP w Poznaniu, A. Kruczek

3. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Wyd. 4, 1982. E. Ziółek Z. Grzywnowicz-Gazda, M. Lipińska, W. Ziółek.

Uzupełniająca:

1. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

2. Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

3. Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna budowę anatomiczną i morfologiczną roślin rolniczych

- zna cechy charakterystyczne gatunków umożliwiające ich rozpoznanie w różnych fazach rozwojowych

- zna skład chemiczny organów użytecznych roślin rolniczych oraz ich wartość użytkową

- posiada wiedzę o przebiegu wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe)

Umiejętności:

- student rozpoznaje gatunki roślin oraz ich nasiona

- potrafi ocenić wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin rolniczych

Kompetencje społeczne:

- student dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

Ćwiczenia:

Indywidualne rozpoznawanie nasion i roślin rolniczych, ocena kart agrotechnicznych uprawy roślin, sprawdzian wiadomości.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z poszczególnych zagadnień.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.