Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.PZA.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia
Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praktyka zawodowa powinna trwa co najmniej 8 tygodni i powinna być czynnym uczestnictwem studenta w różnych technologiach produkcji rolniczej.

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Informacja dla studentów.

http://wre.ur.krakow.pl/dziekanat-praktyki-zawodowe.html

Pełny opis:

Student w czasie praktyki w zależności od zakładu pracy w ktorym odbywa praktykę powinien

- zapoznać się z technologią sortowania, przechowywania i dystrybucją płodów rolnych (logistyka)

- uczestniczyć w procesach produkcyjnych polegających na pielęgnacji upraw polowych i szklarniowych, sortowaniu, czyszczeniu płodów rolnych, zbiorze, sadzeniu roślin, likwidacji i zakładaniu nowych plantacji roślin uprawnych, komputerowej obsłudze urządzeń wykorzystywanych w produkcji płodów rolnych.

- uczestniczyć w procesie wdrażania i realizowania nowych lub już istniejących upraw,

- zapoznać się z zasadami funkcjonowania (strukturą organizacyjną, obiegiem dokumentacji, regulaminami, itp.) oraz obsługą maszyn i linii produkcyjnych będących na wyposażeniu zakładów,

- zapoznać się z systemami wspomagającymi zarządzanie produkcją i środkami trwałymi.

Harmonogram postępowania studenta

- Zapoznanie się z regulaminem praktyk - do 30 stycznia.

- Wybór miejsca odbywania praktyki (wypełnienie druku planu praktyki, uzyskanie zgody Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk) - do połowy marca.

- Praktyka zawodowa od 15 maja do 30 września, w czasie której student wypełnia dzienniczek praktyk w przypadku praktyki krajowej lub sporządza sprawozdanie z praktyki zagranicznej, Po odbyciu praktyki ma uzyskać potwierdzenie odbycia praktyki oraz opinię od osoby odpowiedzialnej za praktykanta w jednostce przyjmującej -

- Zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej - do 15 października.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 375; ECTS: 15

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 320; ECTS: 12,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 320; ECTS: 12,8

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 55; ECTS: 2,2

Literatura:

Brak literatury

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna podstawowe zasady, metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane w produkcji roślinnej,

Umiejętności:

- zapoznaje się z wybranymi gatunkami i odmianami roślin i/lub gatunkami i rasami zwierząt,

- rozpoznaje choroby i szkodniki,

- porównuje systemy i technologie produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) pod kątem ich ekonomicznej efektywności oraz oddziaływania na środowisko wiejskie i jakość żywności,

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje podstawowe zadania samodzielnie lub w zespole spełniając wyznaczone funkcje,

- wykorzystuje wiedzę i umiejętności w celu realizacji podstawowych zadań,

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (przestrzega przepisów BHP),

- akceptuje zasady dobrej praktyki rolniczej,

- ma świadomość obciążeń środowiskowych wynikających z produkcji roślinnej,

- rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie wykonywanego zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca:

1. Ocena poprawności uzupełnienia dzienniczka praktyki lub wykonania sprawozdania.

2. Ocena ustnej wypowiedzi z zakresu działań podjętych w czasie praktyki.

Ocena końcowa: średnia z ocen formujących.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Maciej Chowaniak
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)