Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing produktów rolno-spożywczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.MPR.SL.RZAXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing produktów rolno-spożywczych
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW/Zarządzanie/ ECTS =2/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot marketing produktów rolno-spożywczych jest rozwinięciem kursu "Podstawy marketingu". W ramach przyjętego programu zostanie przedstawiona specyfika produktu rolno-spożywczego, uwzględniająca nowy produkt żwnościowy,innowacje, promocję, dystrybucję i polityke cenową. Słuchacze będą mieli okazję poznać wyniki badań naukowych odnoszących się do "sylwetki współczesnego" konsumenta oraz teorie wyjaśniające i modelujące jego zachowanie na rynku. Problem zarządzania produktem żywnościowym zostanie zaprezentowany w ramach analizy przypadków firm (case study).

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota marketingu produktów rolno-żywnościowych - 1 godz.

2-3. Konsumenci żywności - zmiany i tendencje w spożyciu żywności w gospodarstwach domowych w Polsce -2 godz.

4-5. Teorie i modele zachowań konsumentów na rynku rolno-spożywczym - 2 godz.

6-7. Producenci żywności - charakterystyka wybranych grup producentów - 2 godz.

8-9.Nowy produkt, innowacje -strategie wprowadzania produktów żywnościowych na rynek -2 godz.

10. Dystrybucja produktów żywnościowych - 1 godz.

11. Promocja produktów żywnościowych na przykładach krajowych i zagranicznych- 1 godz.

12. Polityka cenowa na rynku produktów żywnościowych - 1 godz.

13-15. Marketing wybranych grup produktów rolno-żywnościowych (m.in. żywność ekologiczna, wygodna, mleko, kwiaty, owoce) - 3 godz.

Ćwiczenia:

1. Konsument żywności i jego zachowania rynkowe - 2 godz.

2. Segmentacja rynków żywnościowych - kryteria segmentacji, wybór rynku docelowego - 2 godz.

3. Produkty żywnościowe i ich cechy - marka i opakowanie produktów żywnościowych, innowacje na rynku produktów żywnościowych - 3 godz.

4. Dystrybucja żywności - kanały marketingowe na rynku żywności - 2 godz.

5. Komunikacja marketingowa na rynkach żywnościowych - 2 godz.

6. Cena i jej znaczenie w marketingu żywności - 3 godz.

7. Kolokwium zaliczeniowe - 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domański T., Bryła P., Marketing produktów spożywczych, PWE, Warszawa 2010.

2.Figiel S., Kozłowski W, Pilarski S.: Marketing w agrobiznesie. Marketing produktów żywnościowych. Tom II, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2001.

3. Kotler Ph. , Keller 2015: Marketing, Wyd.Rebis. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J.: Marketing produktów żywnościowych. PWRiL. Warszawa 1997

2. Urban S.: Marketing produktów spożywczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2008.

3. Popyt na żywność. Raporty rynkowe. IEiGŻ Warszawa aktualny rocznik.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza

Relacjonuje wiedzę teoretyczną z marketingu produktów rolno-spożywczych.

Relacjonuje spożycie grup art. spożywczych i rolnych, wydatki na żywność Polaków z aktualnych statystyk (raportów rynkowych).

Identyfikuje problemy odnoszące się do zarządzania marketingowego produktem rolno-spożywczym (z zakresu wprowadzania nowego produktu, wyboru jego nazwy,opakowania, sposobu promocji, dystrybucji, ustalania cen);

B/ umiejętności

Wyjaśnia źródła problemów marketingowych producentów funkcjonujących na rynkach rolnych, sugeruje proste rozwiązania w zakresie dostosowywania oferty.

Rozpoznawaje działanie praw ekonomicznych i nieekonomicznych (np. psychologicznych) zachowań konsumentów żywności i i nabywców produktów rolnych.

Demonstruje projekt kampanii społecznej dla wybranego produktu/-ów rolno-spożywczych.

Ilustruje "konsumenta" wybranego produktu spożywczego w teście skojarzeń swobodnych i teście personifikacji.

Modyfikuje: nazwę (strategiami namingowymi) i funkcje opakowania produktu spożywczego.

c/ społeczne

Tworzenie zespołów roboczych przy realizacji złożonych zadań typu: projekt kampanii społecznej dla produktu rolno-spożywczego.

Nawiązywanie współpracy, podział zadań, wybór lidera grupy, negocjowanie rozwiązań.

Organizowanie się czasowe w "przestrzeni grupy" (zadania limitowane czasowo).

Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny projektów wg punktów.

Zaliczenie ćwiczeń za "aktywność" na ćwiczeniach (plusy), głosy w dyskusji, udział w konkursach na najlepszy projekt, zadania grupowe odnoszące się do tematyki zajęć wg programu.

+ zaliczenie pisemne (test).

Egzamin z wykładu w formie testu.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykład 15 godz.

ćwiczenia 15 godz.

egzamin końcowy 1 godz.

konsultacje 19 godz.

Razem: 50 : 25 = 2 (2 ETCS)

Przygotowanie do ćwiczeń: 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu:5 godz.

Dokończenie ćwiczeń w domu (o charakterze otwartego rozwiązania) 5 godz

Studiowanie literatury przedmiotu (czytanie artykułów opisujących proces zmian zrealizowanych w przedsiębiorstwach) 5 godz.

Opracowanie projektu kampanii społecznej dla produktu rolno-spozywczego 5 godz

Razem: 25:25= 1 (1 ECTS )

OGÓŁEM : 75:25 =3 ( 3 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)