Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łąkarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.LON.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łąkarstwo
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia
Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECT5: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykładowca przedmiotu przybliży słuchaczowi szeroki zakres zagadnień dotyczących powstawania, występowania oraz klasyfikacji użytków zielonych. Łąkarstwo z uwagi na syntetyczny charakter zawiera w sobie elementy wielu pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: botanika, fizjologia roślin, chemia rolna, żywienie zwierząt. W programie przedmiotu uwzględniono gospodarcze znaczenie użytków zielonych jako źródła paszy dla zwierząt, pozarolnicze funkcje w ochronie środowiska naturalnego, walory przyrodnicze i estetyczne.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pochodzenie, struktura i rozmieszczenie trwałych użytków zielonych.

2. Kryteria podziału oraz wyróżnienie głównych typów użytków zielonych.

3. Wymagania siedliskowe roślinności użytków zielonych i ich rozwój.

4. Funkcje paszowa i poza paszowa użytków zielonych.

5. Rodzaje stosowanych nawozów i zasady nawożenia.

6. Sposoby użytkowania i koszty produkcji pasz.

7. Przyczyny i metody regeneracji.

8. Metody konserwacji pasz.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Podział traw pod względem sposobu krzewienia, formy wzrostu i przydatności użytkowej.

2. Zasady oznaczania traw w stanie kwiatowym i ich charakterystyka.

3. Zasady oznaczania nasion traw.

4. Zasady oznaczania traw w stanie wegetatywnym.

5. Zasady układania mieszanek na użytki zielone.

6. Metody oceny składu florystycznego zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych i ich wydajności.

Ćwiczenia terenowe:

1. Praktyczne wykorzystanie metod oceny składu florystycznego zbiorowisk łąkowych.

2. Zebranie różnych gatunków roślin występujących na użytkach zielonych celem sporządzenia zielnika.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 51, ECTS** 4,0

w tym

wykłady 15 godz.

ćwiczenia laboratoryjne i terenowe 36 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

praca własna 65 godz. (1,6 ECTS**)

Literatura:

Podstawowa:

1. Włodarczyk S., 1984. Botanika łąkarska

2. Czyż H., 2000. Skrypt do ćwiczeń z łąkarstwa.

3. Rogalski M., 2004. Łąkarstwo.

Uzupełniająca:

1. Falkowski M., 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych.

2. Klima K., Kasperczyk M., 2009. Gospodarka rolna na terenach górskich.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna pochodzenie i rozmieszczenie użytków zielonych w Polsce i na świecie

- zna zabiegi pratotechniczne stosowane na użytkach zielonych

- zna sposoby konserwacji pasz pochodzących z użytków zielonych

Umiejętności:

- ocenia zbiorowiska łąkowe i ustala poziom nawożenia

- rozpoznaje podstawowe gatunki traw w stanie wegetatywnym i generatywnym

- układa mieszanki traw na potrzeby różnych sposobów użytkowania powierzchni zadarnionych

- organizuje sposób użytkowania pastwiska

- w przypadku zdegradowanego zbiorowiska stosuje metodę regeneracji

Kompetencje społeczne:

- realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania

- wdraża nowe sposoby konserwacji pasz w gospodarstwie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin ustny - całości wiedzy przedstawionej na wykładach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jeden z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska student mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W. U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4.0 - średnio 71-80%). ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio>90%).

Ćwiczenia:

student rozpoznaje trawy w stanie wegetatywnym i generatywnym oraz nasiona traw

Ćwiczenia terenowe:

raport z ćwiczeń terenowych, przygotowanie zielnika

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykład) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kacorzyk, Adam Radkowski
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)