Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.IPG.SI.ROSOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówiona zostanie tematyka związana z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczych w gminie z uwzględnieniem aktualnego ustawodawstwa z zakresu ochrony przyrody.

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS/3 semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Wykłady (15h)

1. Inwentaryzacja przyrodnicza jako podstawowe narzędzie ochrony przyrody (1h).

2. Podstawy prawne wykonywania ekspertyz przyrodniczych (2h).

3. Metodyka inwentaryzacji roślin (2h).

4. Metodyka inwentaryzacji zwierząt (2h).

5. Metodyka inwentaryzacji przyrody nieożywionej (2h).

6. Inwentaryzacja przyrodnicza w planowaniu przestrzennym (2h).

7. Wykorzystanie inwentaryzacji przyrodniczej jako narzędzia ograniczającego negatywne skutki inwestycji w środowisku naturalnym (2h).

8. Wykorzystanie inwentaryzacji przyrodniczej na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne (10h)

1. Bazy danych środowiskowych jako źródło informacji o elementach środowiska przyrodniczego (Copernicus, CRFOP, Geoserwis). Wybrane przykłady inwentaryzacji przyrodniczych w gminach (1h).

2. Opracowanie założeń do inwentaryzacji przyrodniczej gminy w miejscu zamieszkania (1h).

3. Prezentacja głównych założeń inwentaryzacji przyrodniczej w gminie – prezentacje studentów (2h).

4. Prezentacja głównych założeń inwentaryzacji przyrodniczej w gminie – ciąg dalszy - prezentacje studentów (2h).

5. Prezentacja głównych założeń inwentaryzacji przyrodniczej w gminie – ciąg dalszy - prezentacje studentów (2h).

6. Podsumowanie zajęć i omówienie prezentacji studentów Prezentacja głównych założeń inwentaryzacji przyrodniczej w gminie – prezentacje studentów (2h).

Ćwiczenia terenowe (5h)

Wyjazd terenowy na użytek ekologiczny, obszar Natura 2000 Łąki Nowohuckie PLH 120069.

Termin wyjazdu zostanie uzgodniony w trakcie zajęć.

Obowiązuje strój terenowy.

Literatura:

Strony internetowe takich instytucji jak:

GDOŚ, Główny Ispekltor Sanitarny, WFOŚ.

Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków.Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 228 ss.

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red) 2004. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków. Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 6. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 500 ss.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 7 (część I), 314 ss.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 8 (część II), 447 ss.

44.

Herbich J. (red.) 2004a. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 216 ss.

Herbich J. (red.) 2004b. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 220 ss.

Herbich J. (red.) 2004c. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 101 ss.

Herbich J. (red.) 2004d. Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 4. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 101 ss.

Herbich J. (red) 2004e. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student w zakresie:

Wiedzy:

- znak podstawowe akty prawne dotyczące sposobu postępowania podczas wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej,

- zna źródła informacji, wytycznych do wykonania inwentaryzacji przyrodniczej.

Umiejętności:

- potrafi zaplanować i przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą gminy,

Kompetencji:

- potrafi organizować pracę w zespole,

- ma świadomość konieczności interdyscyplinarności badań przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, ocena prezentacji, obecność na ćwiczeniach terenowych

Przyjęto procentową skale oceny efektów kształcenia:

1. Ocenia niedostateczna (2,0) - wystawiana jest wówczas jeżeli co najmniej w zakresie jednej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów kształcenia.

2. Ocena dostateczna (3,0) - wystawiana jest wówczas jeżeli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) student uzyska od 50 do 60% obowiązujących efektów kształcenia.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) (71-80%).

5. Ocena ponad dobra (4,5) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) (81-90%).

6. Ocena bardzo dobra (5,0) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) >90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)