Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.EKF.SI.RROBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiotem ekofizjologii roślin jest badanie powiązań pomiędzy organizmami i ich wyższymi poziomami organizacji oraz środowiskiem. Zadaniem tej nauki jest określenie reakcji organizmów na czynniki środowiska i ich zmiany. Uczestnicy kursu poznają związki pomiędzy organizmami roślinnymi i czynnikami środowiska. mogą zrozumieć związki pomiędzy środowiskiem a budową i procesami fizjologicznymi pojedynczych organizmów roślinnych a także ich zbiorowiskami.

Umiejętności i kompetencje:

a/ poznanie fizyko-chemicznego, biochemicznego i molekularnego podłoża reakcji roślin na czynniki środowiska

b/ zrozumienie wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamikę zmian procesów życiowych

Zakończenie kursu pozwoli na zastosowanie podstaw ekofizjologii roślin do rozwiązywania problemów związanych z biologią stosowaną w rolnictwie i ochronie środowiska.

W trakcie kursu poszerzona zostanie ogólna wiedza słuchaczy z zakresu biologii roślin.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godzin)

1. Podstawowe pojęcia ekologiczne: osobnik, populacja, biocenoza, biotop, ekosystem, biom, biosfera. Produkcja pierwotna i wtórna ekosystemów oraz zależności pokarmowe (łańcuchy i sieci troficzne)

2. Czynniki abiotyczne i biotyczne wpływające na organizmy żywe.

3. Adaptacje organizmów do środowiska. Interakcje biotyczne: symbioza, pasożytnictwo, konkurencja, drapieżnictwo, amensalizm, komensalizm, allelopatia

4. Charakterystyka wybranych biomów kuli ziemskiej. Najważniejsze zagrożenia bioróżnorodności (fragmentacja siedlisk, inwazje biologiczne)

5. Ekologiczna rola promieniowania słonecznego. Promieniowanie i produktywność roślin. Stosunki cieplne w środowisku

6. Bilans wody w siedlisku. Gospodarka wodna roślin. Ekologiczne typy gospodarki wodnej

7. Ekologiczne funkcje różnych czynników: pH, CO2, pokarmy mineralne, zasolenie gleb

8. Współdziałanie czynników środowiska

ĆWICZENIA LABORATORYJNE (10 godzin)

1. Wpływ temperatury, oświetlenia i CO2 na intensywność wymiany gazowej C3 i C4

2. Wykazanie zależności przepływu strumieni energii przez PSII od wybranych czynników stresowych

3. Wpływ światła, temperatury i azotu w na syntezę chlorofilu a i b w liściach

4. Wpływ następczy niskiej temperatury na asymilację CO2 gatunków wrażliwych i odpornych

5. Wpływ suszy glebowej na gospodarkę wodną roślin

ĆWICZENIA TERENOWE (Krakowski Ogród Botaniczny) (5 godzin)

Zapoznanie się z kolekcjami roślin i przystosowaniami do zróżnicowanych środowisk (rośliny górskie, rośliny mięsożerne, rośliny wodne, epifity, paprocie, kaktusy, sagowce, palmy – typy pokroju, tropikalne rośliny użytkowe, storczyki)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fitter H.E., Hay R.K.M. (red.) Environmental physiology of plants. Academic Press, Londyn, 2001.

2. Górecki R., S. Grzesiuk (red.). 2002. Fizjologia plonowania roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

3. Kreeb K., 1979. Ekofizjologia roślin. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 1995. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.

2. Zurzycki J., Michniewicz M. (red.) 1985. Fizjologia roślin, PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a/ student orientuje się w zakresie fizyko -chemicznego, biochemicznego i molekularnego podłoża procesów fizjologicznych,

b/ poznaje mechanizmy wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamikę zmian procesów życiowych,

c/ poznaje zastosowanie teoretycznych podstaw fizjologii roślin do rozwiązywania problemów agronomicznych i ochrony środowiska.

d/ słuchacz pogłębia wiedzę z zakresu ogólnej biologii roślin

Umiejętności:

a/ student opanowuje laboratoryjne techniki pomiarów wybranych procesów fizjologicznych roślin,

b/ zapoznaje się z metodami gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych pomiarowych

c/ wykorzystuje uzyskaną wiedzę do wyjaśniania prawidłowości funkcjonowania organizmów roślin na różnych poziomach ich organizacji

Kompetencje społeczne:

a/ student organizuje i włącza się w prace grup badawczych stworzonych w celu przeprowadzenia określonego eksperymentu,

b/ rozumie potrzebę znajomości procesów życiowych organizmów roślinnych dla prawidłowego prowadzenia działalności rolniczej oraz ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

a/ Pisemne sprawdziany: 3-5 pytań, odpowiedź na każde pytanie jest oceniana osobno i na tej podstawie obliczana jest ocena średnia z całego sprawdzianu. Pytania: materiał wykładowy + zakres problemów przewidzianych na bieżące zajęcia.

Poprawa ocen niedostatecznych - pisemna albo ustna po ustaleniu 2 terminów spotkań,

b/ocena opracowań wyników pomiarów otrzymywanych w czasie ćwiczeń,

c/ obserwacja jakości pracy laboratoryjnej (orientacja w zestawie analitycznym, prawidłowość i staranność pomiarów, współpraca z innymi studentami)

Ocena końcowa: średnia ze wszystkich ocen formujących

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)