Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.ZAP.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Zarządzanie/ECTS 3/ semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami wykorzystującymi fundusze strukturalne Unii Europejskiej, dostępnymi w latach 2014-2020 dla różnych beneficjentów.

Podstawy zarządzania projektami, cykl życia projektu i jego interesariusze, tworzenie projektu, weryfikacja projektu, realizacja projektu, zarządzanie finansowe projektem, monitoring, ewaluacja i audyt, zarządzanie zespołem projektowym, polityka strukturalna UE - zasady i instrumenty polityki regionalnej, fundusze strukturalne 2014-2020 i sektorowe programy operacyjne, zasady zarządzania projektami unijnymi, dobre praktyki zarządzania projektami w Polsce - studia przypadków.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawy zarządzania projektami: definicje projektu i definicja zarządzania projektami, cechy charakterystyczne projektu.

2. Źródła finansowania projektów: własne, obce, krajowe, zagraniczne, publiczne, prywatne, kredyty, dotacje, subwencje i inne. Środki UE jako ważne źródło finansowania projektów.

3. Polityka strukturalna UE - zasady i instrumenty polityki regionalnej: geneza i cele polityki strukturalnej, podział funduszy UE, zasady zarządzania funduszami strukturalnymi, regulacja prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wykorzystania funduszy UE, system instytucjonalny funduszy unijnych.

4. Fundusze strukturalne2014-2020: charakterystyka krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych.

5. Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie, procedura aplikacyjna.

6. Cykl życia projektu i jego interesariusze: aspekty projektu determinowane przez cykl życia projektu, cechy charakterystyczne cyklu życia projektu oraz jego faz, różnice między cyklem życia projektu a cyklem życia produktu, klienci i użytkownicy projektu, wybór członków zespołu do danego projektu.

7. Tworzenie projektu:

A. Faza analizy: analiza grup celowych, problemów, celów i analiza strategii osiągania celów

B. Faza planowania: matryca logiczna, harmonogram projektu, kamienie milowe.

8. Finansowanie projektów: montaż finansowy, budżetowanie, koszty kwalifikowane.

9. Wskaźniki efektywności projektu: rezultaty twarde i miękkie, mierzenie efektywności.

10. Analiza SWOT dla wybranego projektu.

11. Analiza ryzyka projektu: źródła ryzyka, stosowane narzędzia w poszukiwaniu źródeł ryzyk, dynamika ryzyk wg faz cyklu życia projektu.

12. Realizacja projektu: dokonywanie zmian w projekcie, zarządzanie finansowe projektem, kontrola finansowa, monitoring, ewaluacja, audyt.

13. Ewaluacja projektu: definicja ewaluacji, typy ewaluacji, kryteria ewaluacji, metodologia ewaluacji.

14. Zarządzanie zespołem projektowym: funkcje i zadania kierownika projektu, wymagania stawiane kierownikowi projektu, zarządzanie zespołem projektowym.

15. Tworzenie zespołu projektowego: pojęcie zespołu, etapy tworzenia zespołu, dynamika zespołu, zalety i wady pracy zespołowej, podejmowanie decyzji w zespole, komunikowanie się w zespole projektowym.

Ćwiczenia:

1. Planowanie projektu i jego weryfikacja od pomysłu do projektu (analiza problemu, cel, rezultaty, harmonogram, budżet, zasady kwalifikowalności kosztów). W trakcie ćwiczeń opracowywane będą projekty w zespołach dwuosobowych.

2. Weryfikacja projektu, przykład analizy interesariuszy.

3. Weryfikacja projektu, przykład analizy celów.

4. Weryfikacja projektu, przykład analizy problemów.

5. Weryfikacja projektu, przykład analizy strategii.

6. Weryfikacja projektu, matryca logiczna.

7. Przykłady najlepszych praktyk stosowanych przy aplikowaniu o dotacje

8. Przykłady najlepszych praktyk stosowanych przy aplikowaniu o dotacje

9. Konsultacje zespołowe.

10. Konsultacje zespołowe.

11. Prezentacja i ocena przygotowanych projektów i wniosków o ich dofinansowanie ze środków UE.

12. Prezentacja i ocena przygotowanych projektów i wniosków o ich dofinansowanie ze środków UE.

13. Prezentacja i ocena przygotowanych projektów i wniosków o ich dofinansowanie ze środków UE.

14. Wnioski o płatność - rodzaje, zasady ich wypełniania, załączniki, poświadczenia, opisywanie faktur, podpisy itp.

15. Prezentacja wniosków o płatność.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 34 ECTS 1,3

w tym:

wykłady 15 godz

ćwiczenia 15 godz

konsultacje 2 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz

praca własna (1,7 ECTS) 42 godz

Literatura:

Podstawowa:

1. Pawlak M., 2007 Zarządzanie projektami. Wydawn. Nauk. PWN, Warszawa

2. Trocki M. 2009. Zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

3. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS. 2006. (red.) Bonikowska M. i inni, MRR, Warszawa

4. Dobre praktyki EFS w Polsce - pierwsze doświadczenia. 2006. ISB, Kraków

Uzupełniająca:

1. Pietrzyk J., 2006. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. System wdrażania środków UE w okresie 2014-2020. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna podstawy zarządzania projektami w organizacjach

- charakteryzuje poszczególne etapy zarządzania projektami

Umiejętności:

- potrafi pełnić role lidera i uczestnika pracy grupowej

- umie myśleć pozytywnie i twórczo przy tworzeniu projektu

- ocenia wskaźniki własnego projektu i projektów innych w grupie

- kojarzy rodzaj projektu z potencjalnym źródłem finansowania w ramach funduszy UE

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione przed nim zadania samodzielnie, lub w zespole

- rozumie konieczność stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

- jest otwarty na konstruktywną krytykę innych członków grupy projektowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

ocena projektu przygotowanego samodzielnie, technika pracy parami lub w zespole 3-osobowym oraz ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz, Józef Kania
Prowadzący grup: Józef Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Kamila Daniek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)