Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.WPZ.NI.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Ochrona środowiska, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi problemami oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko. Omówione zostaną źródła i rodzaje zanieczyszczeń, zagrożenia produkcji zwierzęcej na środowisko, sposoby zagospodarowania odpadów pochodzenia zwierzęcego, sposoby ograniczania ujemnych skutków intensynej produkcji zwierzęcej dla środowiska, uregulowania prawne z tymi zagadnieniami związane.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.2 Znaczenie gospodarcze chowu zwierząt - 2h.

3,4 Typy użytkowe zwierząt gospodarskich - 2h.

5,6 Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko przyrodnicze - 2h.

7,8 Choroby odzwierzęce, profilaktyka - 2h.

9,10 Odchody zwierzęce i sposoby ich zagospodarowania - 2 godz.

11,12 Metody ograniczania ujemnego wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko - 2h

Tematyka ćwiczeń:

1-6 Systemy utrzymania zwierząt i ich związek z zagrożeniami dla środowiska - 6h.

7-8 obrót stada zwierząt - 2h.

9,10 Potrzeby pokarmowe zwierząt, planowanie bazy paszowej - 2h.

11,12 Produkcja odchodów zwierzęcych, magazynowanie i wykorzystanie - 2h

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 125; ECTS: 5

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 24; ECTS: 0,96

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 12; ECTS: 0,48

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 65; ECTS: 2,6

Literatura:

Kuczek J.P. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska. Wyd. Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 1999.

Szulc i wsp. Chów i hodowla zwierząt. Wyd. AR Wroc., Nr ISBN 83-89189-77-1, 2005

Zootechnika, tom I,II i III PWRiL Warszawa, wyd. V, 1985

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. Materiały z konferencji Naukowej, Warszawa, 2001

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, s. Zootechnika, z.14, 1974

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska. Materiały z konferencji Naukowej, Warszawa, 1999.

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. Materiały z konferencji Naukowej, Warszawa, 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student jest w stanie scharakteryzować podstawowe informacje związane z produkcją zwierzęcą. Rozróżniać pozytywne i negatywne skutki produkcji zwierzęcej oraz oddziaływanie jej na środowisko. Student potrafi wybrać skuteczne metody i sposoby postępowania w celu uzyskania pozytywnego wpływu lub przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom mogącym wystąpić w chowie poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Umiejętności - student umie zaprojektować bazę paszową dla stada zwierząt, oszacować wielkość produkowanych odchodów zwierzęcych, zaplanować wielkość niezbędnych magazynów/zbiorników na odchody oraz sposób ich wykorzystania w gospodarstwie.

Kompetencje społeczne - ma świadomość znaczenia produkcji zwierzęcej dla człowieka i środowiska, dostrzega potrzebę doskonalenia swojej wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w produkcji zwierzęcej, ma świadomość ryzyka i skutków oddziaływania przemysłowej produkcji zwierzęcej na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie treści kształcenia objętych wykładami - test

Zaliczenie treści kształcenia objętych ćwiczeniami audytoryjnymi i laboratoryjnymi – test oraz wykonanie i zaliczenie projektu

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)